16. kai h lutrwsiV autou apo mhniaiou h suntimhsiV pente siklwn kata ton siklon ton agion eikosi oboloi eisin
“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina