16. kai h lutrwsiV autou apo mhniaiou h suntimhsiV pente siklwn kata ton siklon ton agion eikosi oboloi eisin
“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina