16. kai h lutrwsiV autou apo mhniaiou h suntimhsiV pente siklwn kata ton siklon ton agion eikosi oboloi eisin
“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina