16. kai h lutrwsiV autou apo mhniaiou h suntimhsiV pente siklwn kata ton siklon ton agion eikosi oboloi eisin
“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina