1. kai eipen ioudiq exarcete tw qew mou en tumpanoiV asate tw kuriw en kumbaloiV enarmosasqe autw yalmon kai ainon uyoute kai epikaleisqe to onoma autou

2. oti qeoV suntribwn polemouV kurioV oti eiV parembolaV autou en mesw laou exeilato me ek ceiroV katadiwkontwn me

3. hlqen assour ex orewn apo borra hlqen en muriasi dunamewV autou wn to plhqoV autwn enefraxen ceimarrouV kai h ippoV autwn ekaluyen bounouV

4. eipen emprhsein ta oria mou kai touV neaniskouV mou anelein en romfaia kai ta qhlazonta mou qhsein eiV edafoV kai ta nhpia mou dwsein eiV pronomhn kai taV parqenouV mou skuleusai

5. kurioV pantokratwr hqethsen autouV en ceiri qhleiaV

6. ou gar upepesen o dunatoV autwn upo neaniskwn oude uioi titanwn epataxan auton oude uyhloi giganteV epeqento autw alla ioudiq qugathr merari en kallei proswpou authV parelusen auton

7. exedusato gar stolhn chreusewV authV eiV uyoV twn ponountwn en israhl hleiyato to proswpon authV en murismw

8. kai edhsato taV tricaV authV en mitra kai elaben stolhn linhn eiV apathn autou

9. to sandalion authV hrpasen ofqalmon autou kai to kalloV authV hcmalwtisen yuchn autou dihlqen o akinakhV ton trachlon autou

10. efrixan persai thn tolman authV kai mhdoi to qrasoV authV etaracqhsan

11. tote hlalaxan oi tapeinoi mou kai efobhqhsan oi asqenounteV mou kai eptohqhsan uywsan thn fwnhn autwn kai anetraphsan

12. uioi korasiwn katekenthsan autouV kai wV paidaV automolountwn etitrwskon autouV apwlonto ek parataxewV kuriou mou

13. umnhsw tw qew mou umnon kainon kurie megaV ei kai endoxoV qaumastoV en iscui anuperblhtoV

14. soi douleusatw pasa h ktisiV sou oti eipaV kai egenhqhsan apesteilaV to pneuma sou kai wkodomhsen kai ouk estin oV antisthsetai th fwnh sou

15. orh gar ek qemeliwn sun udasin saleuqhsetai petrai d' apo proswpou sou wV khroV takhsontai eti de toiV foboumenoiV se su euilateuseiV autoiV

16. oti mikron pasa qusia eiV osmhn euwdiaV kai elaciston pan stear eiV olokautwma soi o de foboumenoV ton kurion megaV dia pantoV

17. ouai eqnesin epanistanomenoiV tw genei mou kurioV pantokratwr ekdikhsei autouV en hmera krisewV dounai pur kai skwlhkaV eiV sarkaV autwn kai klausontai en aisqhsei ewV aiwnoV

18. wV de hlqosan eiV ierousalhm prosekunhsan tw qew kai hnika ekaqarisqh o laoV anhnegkan ta olokautwmata autwn kai ta ekousia autwn kai ta domata

19. kai aneqhken ioudiq panta ta skeuh olofernou osa edwken o laoV auth kai to kwnwpion o elaben eauth ek tou koitwnoV autou eiV anaqhma tw qew edwken

20. kai hn o laoV eufrainomenoV en ierousalhm kata proswpon twn agiwn epi mhnaV treiV kai ioudiq met' autwn katemeinen

21. meta de taV hmeraV tautaV anezeuxen ekastoV eiV thn klhronomian autou kai ioudiq aphlqen eiV baituloua kai katemeinen epi thV uparxewV authV kai egeneto kata ton kairon authV endoxoV en pash th gh

22. kai polloi epequmhsan authn kai ouk egnw anhr authn pasaV taV hmeraV thV zwhV authV af' hV hmeraV apeqanen manasshV o anhr authV kai proseteqh proV ton laon autou

23. kai hn probainousa megalh sfodra kai eghrasen en tw oikw tou androV authV eth ekaton pente kai afhken thn abran authV eleuqeran kai apeqanen eiV baituloua kai eqayan authn en tw sphlaiw tou androV authV manassh

24. kai epenqhsen authn oikoV israhl hmeraV epta kai dieilen ta uparconta authV pro tou apoqanein authn pasi toiV eggista manassh tou androV authV kai toiV eggista tou genouV authV

25. kai ouk hn eti o ekfobwn touV uiouV israhl en taiV hmeraiV ioudiq kai meta to apoqanein authn hmeraV pollaV .

Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina