3. kai dwsw toiV dusin martusin mou kai profhteusousin hmeraV ciliaV diakosiaV exhkonta peribeblhmenoi sakkouV
“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina