Gefunden 506 Ergebnisse für: hmin

 • pollhV de suzhthsewV genomenhV anastaV petroV eipen proV autouV andreV adelfoi umeiV epistasqe oti af hmerwn arcaiwn o qeoV en hmin exelexato dia tou stomatoV mou akousai ta eqnh ton logon tou euaggeliou kai pisteusai (Atos dos Apóstolos 15, 7)

 • kai o kardiognwsthV qeoV emarturhsen autoiV douV autoiV to pneuma to agion kaqwV kai hmin (Atos dos Apóstolos 15, 8)

 • edoxen hmin genomenoiV omoqumadon eklexamenouV andraV pemyai proV umaV sun toiV agaphtoiV hmwn barnaba kai paulw (Atos dos Apóstolos 15, 25)

 • edoxen gar tw agiw pneumati kai hmin mhden pleon epitiqesqai umin baroV plhn twn epanagkeV toutwn (Atos dos Apóstolos 15, 28)

 • kai orama dia thV nuktoV wfqh tw paulw anhr tiV hn makedwn estwV parakalwn auton kai legwn diabaV eiV makedonian bohqhson hmin (Atos dos Apóstolos 16, 9)

 • egeneto de poreuomenwn hmwn eiV proseuchn paidiskhn tina ecousan pneuma puqwnoV apanthsai hmin htiV ergasian pollhn pareicen toiV kurioiV authV manteuomenh (Atos dos Apóstolos 16, 16)

 • auth katakolouqhsasa tw paulw kai hmin ekrazen legousa outoi oi anqrwpoi douloi tou qeou tou uyistou eisin oitineV kataggellousin hmin odon swthriaV (Atos dos Apóstolos 16, 17)

 • kai kataggellousin eqh a ouk exestin hmin paradecesqai oude poiein rwmaioiV ousin (Atos dos Apóstolos 16, 21)

 • ou monon de touto kinduneuei hmin to meroV eiV apelegmon elqein alla kai to thV megalhV qeaV artemidoV ieron eiV ouden logisqhnai mellein de kai kaqaireisqai thn megaleiothta authV hn olh h asia kai h oikoumenh sebetai (Atos dos Apóstolos 19, 27)

 • wV de sunebalen hmin eiV thn asson analabonteV auton hlqomen eiV mitulhnhn (Atos dos Apóstolos 20, 14)

 • sunhlqon de kai twn maqhtwn apo kaisareiaV sun hmin agonteV par w xenisqwmen mnaswni tini kupriw arcaiw maqhth (Atos dos Apóstolos 21, 16)

 • th de epioush eishei o pauloV sun hmin proV iakwbon panteV te paregenonto oi presbuteroi (Atos dos Apóstolos 21, 18)


“As almas não são oferecidas como dom; compram-se. Vós ignorais quanto custaram a Jesus. É sempre com a mesma moeda que é preciso pagá-las”. São Padre Pio de Pietrelcina