Gefunden 239 Ergebnisse für: enanti

 • elalhsen de mwushV enanti kuriou legwn idou oi uioi israhl ouk eishkousan mou kai pwV eisakousetai mou faraw egw de alogoV eimi (Êxodo 6, 12)

 • kai qhseiV touV duo liqouV epi twn wmwn thV epwmidoV liqoi mnhmosunou eisin toiV uioiV israhl kai analhmyetai aarwn ta onomata twn uiwn israhl enanti kuriou epi twn duo wmwn autou mnhmosunon peri autwn (Êxodo 28, 12)

 • kai lhmyetai aarwn ta onomata twn uiwn israhl epi tou logeiou thV krisewV epi tou sthqouV eisionti eiV to agion mnhmosunon enanti tou qeou [29a] kai qhseiV epi to logeion thV krisewV touV krossouV ta alusidwta ep' amfoterwn twn klitwn tou logeiou epiqhseiV kai taV duo aspidiskaV epiqhseiV ep' amfoterouV touV wmouV thV epwmidoV kata proswpon (Êxodo 28, 29)

 • kai estai epi tou metwpou aarwn kai exarei aarwn ta amarthmata twn agiwn osa an agiaswsin oi uioi israhl pantoV domatoV twn agiwn autwn kai estai epi tou metwpou aarwn dia pantoV dekton autoiV enanti kuriou (Êxodo 28, 38)

 • kai prosaxeiV ton moscon epi taV quraV thV skhnhV tou marturiou kai epiqhsousin aarwn kai oi uioi autou taV ceiraV autwn epi thn kefalhn tou moscou enanti kuriou para taV quraV thV skhnhV tou marturiou (Êxodo 29, 10)

 • kai sfaxeiV ton moscon enanti kuriou para taV quraV thV skhnhV tou marturiou (Êxodo 29, 11)

 • kai arton ena ex elaiou kai laganon en apo tou kanou twn azumwn twn proteqeimenwn enanti kuriou (Êxodo 29, 23)

 • kai epiqhseiV ta panta epi taV ceiraV aarwn kai epi taV ceiraV twn uiwn autou kai aforieiV autouV aforisma enanti kuriou (Êxodo 29, 24)

 • kai lhmyh auta ek twn ceirwn autwn kai anoiseiV epi to qusiasthrion thV olokautwsewV eiV osmhn euwdiaV enanti kuriou karpwma estin kuriw (Êxodo 29, 25)

 • kai lhmyh to sthqunion apo tou kriou thV teleiwsewV o estin aarwn kai aforieiV auto aforisma enanti kuriou kai estai soi en meridi (Êxodo 29, 26)

 • qusian endelecismou eiV geneaV umwn epi quraV thV skhnhV tou marturiou enanti kuriou en oiV gnwsqhsomai soi ekeiqen wste lalhsai soi (Êxodo 29, 42)

 • kai otan exapth aarwn touV lucnouV oye qumiasei ep' autou qumiama endelecismou dia pantoV enanti kuriou eiV geneaV autwn (Êxodo 30, 8)


“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina