Gefunden 2 Ergebnisse für: ataktwV

  • paraggellomen de umin adelfoi en onomati tou kuriou hmwn ihsou cristou stellesqai umaV apo pantoV adelfou ataktwV peripatountoV kai mh kata thn paradosin hn parelaben par hmwn (II Tessalonicenses 3, 6)

  • akouomen gar tinaV peripatountaV en umin ataktwV mhden ergazomenouV alla periergazomenouV (II Tessalonicenses 3, 11)


“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina