Gefunden 82 Ergebnisse für: alhqeiaV

 • kai eudokhsaV prosekunhsa kuriw kai euloghsa kurion ton qeon tou kuriou mou abraam oV euodwsen moi en odw alhqeiaV labein thn qugatera tou adelfou tou kuriou mou tw uiw autou (Gênesis 24, 48)

 • ikanoutai moi apo pashV dikaiosunhV kai apo pashV alhqeiaV hV epoihsaV tw paidi sou en gar th rabdw mou diebhn ton iordanhn touton nun de gegona eiV duo parembolaV (Gênesis 32, 11)

 • ean de ep' alhqeiaV genhtai o logoV outoV kai mh eureqh parqenia th neanidi (Deuteronômio 22, 20)

 • o de tritoV o eipaV peri twn gunaikwn kai thV alhqeiaV outoV estin zorobabel hrxato lalein (Esdras 4, 13)

 • kai hrxato lalein peri thV alhqeiaV andreV ouci iscurai ai gunaikeV megalh h gh kai uyhloV o ouranoV kai tacuV tw dromw o hlioV oti strefetai en tw kuklw tou ouranou kai palin apotrecei eiV ton eautou topon en mia hmera (Esdras 4, 34)

 • kai auth h iscuV kai to basileion kai h exousia kai h megaleiothV twn pantwn aiwnwn euloghtoV o qeoV thV alhqeiaV (Esdras 4, 40)

 • kai epi oroV sina katebhV kai elalhsaV proV autouV ex ouranou kai edwkaV autoiV krimata euqea kai nomouV alhqeiaV prostagmata kai entolaV agaqaV (Neemias 19, 13)

 • egw twbit odoiV alhqeiaV eporeuomhn kai dikaiosunhV pasaV taV hmeraV thV zwhV mou kai elehmosunaV pollaV epoihsa toiV adelfoiV mou kai tw eqnei toiV sumporeuqeisin met' emou eiV cwran assuriwn eiV nineuh (Tobias 1, 3)

 • kai nun kurie ou dia porneian egw lambanw thn adelfhn mou tauthn all' ep' alhqeiaV epitaxon elehsai me kai tauth sugkataghrasai (Tobias 8, 7)

 • kagw ercomai eiV to proswpon olofernou arcistrathgou dunamewV umwn tou apaggeilai rhmata alhqeiaV kai deixw pro proswpou autou odon kaq' hn poreusetai kai kurieusei pashV thV oreinhV kai ou diafwnhsei twn andrwn autou sarx mia oude pneuma zwhV (Judite 10, 13)

 • ep' alhqeiaV oida oti outwV estin pwV gar estai dikaioV brotoV para kuriw (Jó 9, 2)

 • nai dh ep' alhqeiaV egw eplanhqhn par' emoi de aulizetai planoV [4a] lalhsai rhma o ouk edei ta de rhmata mou planatai kai ouk epi kairou (Jó 19, 4)


“O Senhor nos dá tantas graças e nós pensamos que tocamos o céu com um dedo. Não sabemos, no entanto, que para crescer precisamos de pão duro, das cruzes, das humilhações, das provações e das contradições.” São Padre Pio de Pietrelcina