Gefunden 3027 Ergebnisse für: Touv

 • kai katepion oi epta stacueV oi leptoi kai anemofqoroi touV epta stacuaV touV kalouV kai touV plhreiV eipa oun toiV exhghtaiV kai ouk hn o apaggellwn moi (Gênesis 41, 24)

 • kai o limoV hn epi proswpou pashV thV ghV anewxen de iwshf pantaV touV sitobolwnaV kai epwlei pasi toiV aiguptioiV (Gênesis 41, 56)

 • idwn de iwshf touV adelfouV autou epegnw kai hllotriouto ap' autwn kai elalhsen autoiV sklhra kai eipen autoiV poqen hkate oi de eipan ek ghV canaan agorasai brwmata (Gênesis 42, 7)

 • epegnw de iwshf touV adelfouV autou autoi de ouk epegnwsan auton (Gênesis 42, 8)

 • kai epiqenteV ton siton epi touV onouV autwn aphlqon ekeiqen (Gênesis 42, 26)

 • egeneto de en tw katakenoun autouV touV sakkouV autwn kai hn ekastou o desmoV tou arguriou en tw sakkw autwn kai eidon touV desmouV tou arguriou autwn autoi kai o pathr autwn kai efobhqhsan (Gênesis 42, 35)

 • eipen de roubhn tw patri autou legwn touV duo uiouV mou apokteinon ean mh agagw auton proV se doV auton eiV thn ceira mou kagw anaxw auton proV se (Gênesis 42, 37)

 • eiden de iwshf autouV kai ton beniamin ton adelfon autou ton omomhtrion kai eipen tw epi thV oikiaV autou eisagage touV anqrwpouV eiV thn oikian kai sfaxon qumata kai etoimason met' emou gar fagontai oi anqrwpoi artouV thn meshmbrian (Gênesis 43, 16)

 • epoihsen de o anqrwpoV kaqa eipen iwshf kai eishgagen touV anqrwpouV eiV ton oikon iwshf (Gênesis 43, 17)

 • idonteV de oi anqrwpoi oti eishcqhsan eiV ton oikon iwshf eipan dia to argurion to apostrafen en toiV marsippoiV hmwn thn archn hmeiV eisagomeqa tou sukofanthsai hmaV kai epiqesqai hmin tou labein hmaV eiV paidaV kai touV onouV hmwn (Gênesis 43, 18)

 • egeneto de hnika hlqomen eiV to katalusai kai hnoixamen touV marsippouV hmwn kai tode to argurion ekastou en tw marsippw autou to argurion hmwn en staqmw apestreyamen nun en taiV cersin hmwn (Gênesis 43, 21)

 • kai argurion eteron hnegkamen meq' eautwn agorasai brwmata ouk oidamen tiV enebalen to argurion eiV touV marsippouV hmwn (Gênesis 43, 22)


“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina