Gefunden 84 Ergebnisse für: Ekklhsia

 • kai esth to klima pantoV tou laou pasai ai fulai israhl en th ekklhsia tou laou tou qeou tetrakosiai ciliadeV andrwn pezwn spwmenwn romfaian (Juízes 20, 2)

 • kai eipan oi uioi israhl tiV o mh anabaV en th ekklhsia ek paswn fulwn israhl proV kurion oti orkoV megaV hn tw mh anabanti proV kurion eiV masshfa legonteV qanatw apoqaneitai (Juízes 21, 5)

 • kai gnwsetai pasa h ekklhsia auth oti ouk en romfaia kai dorati swzei kurioV oti tou kuriou o polemoV kai paradwsei kurioV umaV eiV ceiraV hmwn (I Samuel 17, 47)

 • kai apestreyen o basileuV to proswpon autou kai euloghsen o basileuV panta israhl kai pasa ekklhsia israhl eisthkei (I Reis 8, 14)

 • kai epoihsen salwmwn thn eorthn en th hmera ekeinh kai paV israhl met' autou ekklhsia megalh apo thV eisodou hmaq ewV potamou aiguptou enwpion kuriou qeou hmwn en tw oikw w wkodomhsen esqiwn kai pinwn kai eufrainomenoV enwpion kuriou qeou hmwn epta hmeraV (I Reis 8, 65)

 • kai eipen dauid th pash ekklhsia israhl ei ef' umin agaqon kai para kuriou qeou hmwn euodwqh aposteilwmen proV touV adelfouV hmwn touV upoleleimmenouV en pash gh israhl kai met' autwn oi iereiV oi leuitai en polesin katascesewV autwn kai sunacqhsontai proV hmaV (I Crônicas 13, 2)

 • kai eipen pasa h ekklhsia tou poihsai outwV oti euqhV o logoV en ofqalmoiV pantoV tou laou (I Crônicas 13, 4)

 • kai eipen dauid o basileuV pash th ekklhsia salwmwn o uioV mou eiV on hretiken en autw kurioV neoV kai apaloV kai to ergon mega oti ouk anqrwpw h oikodomh all' h kuriw qew (I Crônicas 29, 1)

 • kai eipen dauid pash th ekklhsia euloghsate kurion ton qeon umwn kai euloghsen pasa h ekklhsia kurion ton qeon twn paterwn autwn kai kamyanteV ta gonata prosekunhsan tw kuriw kai tw basilei (I Crônicas 29, 20)

 • kai eporeuqh salwmwn kai pasa h ekklhsia met' autou eiV thn uyhlhn thn en gabawn ou ekei hn h skhnh tou marturiou tou qeou hn epoihsen mwushV paiV kuriou en th erhmw (II Crônicas 1, 3)

 • kai to qusiasthrion to calkoun o epoihsen beselehl uioV ouriou uiou wr ekei hn enanti thV skhnhV kuriou kai exezhthsen auto salwmwn kai h ekklhsia (II Crônicas 1, 5)

 • kai epestreyen o basileuV to proswpon autou kai euloghsen thn pasan ekklhsian israhl kai pasa ekklhsia israhl pareisthkei (II Crônicas 6, 3)


“Imitemos o coração de Jesus, especialmente na dor, e assim nos conformaremos cada vez mais e mais com este coração divino para que, um dia, lá em cima no Céu, também nós possamos glorificar o Pai celeste ao lado daquele que tanto sofreu”. São Padre Pio de Pietrelcina