Gefunden 3101 Ergebnisse für: Eipen

 • eipen de o pauloV epi tou bhmatoV kaisaroV estwV eimi ou me dei krinesqai ioudaiouV ouden hdikhsa wV kai su kallion epiginwskeiV (Atos dos Apóstolos 25, 10)

 • egw de eipon tiV ei kurie o de eipen egw eimi ihsouV on su diwkeiV (Atos dos Apóstolos 26, 15)

 • o de pauloV eipen euxaimhn an tw qew kai en oligw kai en pollw ou monon se alla kai pantaV touV akouontaV mou shmeron genesqai toioutouV opoioV kagw eimi parektoV twn desmwn toutwn (Atos dos Apóstolos 26, 29)

 • pollhV de asitiaV uparcoushV tote staqeiV o pauloV en mesw autwn eipen edei men w andreV peiqarchsantaV moi mh anagesqai apo thV krhthV kerdhsai te thn ubrin tauthn kai thn zhmian (Atos dos Apóstolos 27, 21)

 • eipen o pauloV tw ekatontarch kai toiV stratiwtaiV ean mh outoi meinwsin en tw ploiw umeiV swqhnai ou dunasqe (Atos dos Apóstolos 27, 31)

 • kai eucaristhsaV eklasen kai eipen labete fagete touto mou estin to swma to uper umwn klwmenon touto poieite eiV thn emhn anamnhsin (I Coríntios 11, 24)

 • tiV de sugkataqesiV naw qeou meta eidwlwn umeiV gar naoV qeou este zwntoV kaqwV eipen o qeoV oti enoikhsw en autoiV kai emperipathsw kai esomai autwn qeoV kai autoi esontai moi laoV (II Coríntios 6, 16)

 • eipen tiV ex autwn idioV autwn profhthV krhteV aei yeustai kaka qhria gastereV argai (Tito 1, 12)

 • tini gar eipen pote twn aggelwn uioV mou ei su egw shmeron gegennhka se kai palin egw esomai autw eiV patera kai autoV estai moi eiV uion (Hebreus 1, 5)

 • kai outwV foberon hn to fantazomenon mwshV eipen ekfoboV eimi kai entromoV (Hebreus 12, 21)

 • o gar eipwn mh moiceushV eipen kai mh foneushV ei de ou moiceuseiV foneuseiV de gegonaV parabathV nomou (São Tiago 2, 11)

 • o de micahl o arcaggeloV ote tw diabolw diakrinomenoV dielegeto peri tou mwsewV swmatoV ouk etolmhsen krisin epenegkein blasfhmiaV all eipen epitimhsai soi kurioV (São Judas 1, 9)


“Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina