Gefunden 320 Ergebnisse für: Ecw

 • kai eiden o qeoV to fwV oti kalon kai diecwrisen o qeoV ana meson tou fwtoV kai ana meson tou skotouV (Gênesis 1, 4)

 • kai epoihsen o qeoV to sterewma kai diecwrisen o qeoV ana meson tou udatoV o hn upokatw tou sterewmatoV kai ana meson tou udatoV tou epanw tou sterewmatoV (Gênesis 1, 7)

 • kai ouk ecwrei autouV h gh katoikein ama oti hn ta uparconta autwn polla kai ouk edunanto katoikein ama (Gênesis 13, 6)

 • kai exelexato eautw lwt pasan thn pericwron tou iordanou kai aphren lwt apo anatolwn kai diecwrisqhsan ekastoV apo tou adelfou autou (Gênesis 13, 11)

 • kai eipen epeidh ecw lalhsai proV ton kurion ean de eureqwsin ekei eikosi kai eipen ou mh apolesw eneken twn eikosi (Gênesis 18, 31)

 • touV de amnouV diesteilen iakwb kai esthsen enantion twn probatwn krion dialeukon kai pan poikilon en toiV amnoiV kai diecwrisen eautw poimnia kaq' eauton kai ouk emixen auta eiV ta probata laban (Gênesis 30, 40)

 • auth de agomenh apesteilen proV ton penqeron authV legousa ek tou anqrwpou tinoV tauta estin egw en gastri ecw kai eipen epignwqi tinoV o daktulioV kai o ormiskoV kai h rabdoV auth (Gênesis 38, 25)

 • eipen de autoiV ilewV umin mh fobeisqe o qeoV umwn kai o qeoV twn paterwn umwn edwken umin qhsaurouV en toiV marsippoiV umwn to de argurion umwn eudokimoun apecw kai exhgagen proV autouV ton sumewn (Gênesis 43, 23)

 • hkousen de faraw to rhma touto kai ezhtei anelein mwushn anecwrhsen de mwushV apo proswpou faraw kai wkhsen en gh madiam elqwn de eiV ghn madiam ekaqisen epi tou freatoV (Êxodo 2, 15)

 • ean de apokriqeiV eiph o paiV hgaphka ton kurion mou kai thn gunaika kai ta paidia ouk apotrecw eleuqeroV (Êxodo 21, 5)

 • kai tauta estin a poihseiV epi tou qusiasthriou amnouV eniausiouV amwmouV duo thn hmeran epi to qusiasthrion endelecwV karpwma endelecismou (Êxodo 29, 38)

 • kai ecwneusen auth tessaraV daktuliouV crusouV duo epi to klitoV to en kai duo epi to klitoV to deuteron (Êxodo 38, 3)


“Deve-se caminhar em nuvens cada vez que se termina uma confissão!” São Padre Pio de Pietrelcina