Gefunden 660 Ergebnisse für: Duo

 • elaben de abraam ta xula thV olokarpwsewV kai epeqhken isaak tw uiw autou elaben de kai to pur meta ceira kai thn macairan kai eporeuqhsan oi duo ama (Gênesis 22, 6)

 • egeneto de hnika epausanto pasai ai kamhloi pinousai elaben o anqrwpoV enwtia crusa ana dracmhn olkhV kai duo yelia epi taV ceiraV authV deka cruswn olkh autwn (Gênesis 24, 22)

 • kai eipen kurioV auth duo eqnh en th gastri sou eisin kai duo laoi ek thV koiliaV sou diastalhsontai kai laoV laou uperexei kai o meizwn douleusei tw elassoni (Gênesis 25, 23)

 • kai poreuqeiV eiV ta probata labe moi ekeiqen duo erifouV apalouV kai kalouV kai poihsw autouV edesmata tw patri sou wV filei (Gênesis 27, 9)

 • kai thn orghn tou adelfou sou apo sou kai epilaqhtai a pepoihkaV autw kai aposteilasa metapemyomai se ekeiqen mhpote ateknwqw apo twn duo umwn en hmera mia (Gênesis 27, 45)

 • tw de laban duo qugatereV onoma th meizoni leia kai onoma th newtera rachl (Gênesis 29, 16)

 • eiselqwn de laban hreunhsen eiV ton oikon leiaV kai ouc euren kai exelqwn ek tou oikou leiaV hreunhsen ton oikon iakwb kai en tw oikw twn duo paidiskwn kai ouc euren eishlqen de kai eiV ton oikon rachl (Gênesis 31, 33)

 • kai oti hreunhsaV panta ta skeuh mou ti eureV apo pantwn twn skeuwn tou oikou sou qeV wde enantion twn adelfwn mou kai twn adelfwn sou kai elegxatwsan ana meson twn duo hmwn (Gênesis 31, 37)

 • tauta moi eikosi eth egw eimi en th oikia sou edouleusa soi deka tessara eth anti twn duo qugaterwn sou kai ex eth en toiV probatoiV sou kai parelogisw ton misqon mou deka amnasin (Gênesis 31, 41)

 • efobhqh de iakwb sfodra kai hporeito kai dieilen ton laon ton met' autou kai touV boaV kai ta probata eiV duo parembolaV (Gênesis 32, 8)

 • ikanoutai moi apo pashV dikaiosunhV kai apo pashV alhqeiaV hV epoihsaV tw paidi sou en gar th rabdw mou diebhn ton iordanhn touton nun de gegona eiV duo parembolaV (Gênesis 32, 11)

 • anastaV de thn nukta ekeinhn elaben taV duo gunaikaV kai taV duo paidiskaV kai ta endeka paidia autou kai diebh thn diabasin tou iabok (Gênesis 32, 23)


“Lembre-se de que você tem no Céu não somente um pai, mas também uma Mãe”. São Padre Pio de Pietrelcina