Gefunden 530 Ergebnisse für: tebe

 • Ali sada je sakriveno tvojim oèima. Doæi æe dani na tebe kad æe te neprijatelji tvoji opkoliti opkopom, okružit æe te i pritijesniti odasvud. (Evanðelje po Luki 19, 43)

 • Smrskat æe o zemlju tebe i djecu tvoju u tebi. I neæe ostaviti u tebi ni kamena na kamenu zbog toga što nisi upoznao èasa svoga pohoðenja." (Evanðelje po Luki 19, 44)

 • Ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera. Pa kad k sebi doðeš, uèvrsti svoju braæu." (Evanðelje po Luki 22, 32)

 • Nato æe mu Petar: "Gospodine, a zašto sada ne bih mogao poæi za tobom? Život æu svoj položiti za tebe!" (Evanðelje po Ivanu 13, 37)

 • To Isus doreèe, a onda podiže oèi k nebu i progovori: "Oèe, došao je èas: proslavi Sina svoga da Sin proslavi tebe (Evanðelje po Ivanu 17, 1)

 • A ovo je život vjeèni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao - Isusa Krista. (Evanðelje po Ivanu 17, 3)

 • Ja tebe proslavih na zemlji dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. (Evanðelje po Ivanu 17, 4)

 • A sada ti, Oèe, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije negoli je svijeta bilo. (Evanðelje po Ivanu 17, 5)

 • Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao (Evanðelje po Ivanu 17, 7)

 • jer rijeèi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao te povjerovaše da si me ti poslao. (Evanðelje po Ivanu 17, 8)

 • A Petar æe joj: "Što vam bi da se složiste iskušati Duha Gospodnjega? Eto na vratima nogu onih koji ti pokopaše muža! I tebe æe iznijeti!" (Djela apostolska 5, 9)

 • Oni odgovore: "Satnik Kornelije, muž pravedan i bogobojazan, za kojega svjedoèi sav narod židovski, primi od svetog anðela naputak da te dozove u dom svoj i èuje od tebe rijeèi." (Djela apostolska 10, 22)


“O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina