Gefunden 530 Ergebnisse für: tebe

 • Asirac nas neæe izbavljati i neæemo konje više jahati niti æemo djelu ruku svojih govoriti: 'Bože naš!' - jer u tebe sirota milost nalazi." (Hošea 14, 4)

 • bit æe jauk u svakom vinogradu, jer æu proæi posred tebe" - veli Jahve. (Amos 5, 17)

 • Amasja, sveæenik betelski, poruèi izraelskom kralju Jeroboamu: "Amos se urotio protiv tebe usred doma Izraelova; zemlja ne može više podnijeti njegovih rijeèi. (Amos 7, 10)

 • Uznositost srca tvoga zavela te, tebe što živiš u peæinama kamenim, u visoku stanu svojemu, i u srcu svome zboriš: 'Tko li æe me na zemlju skinuti?' (Obadija 1, 3)

 • Èupaj kosu i ostriži se za milom djecom svojom! Postani æelava kao orao lešinar, jer su izgnana daleko od tebe." (Mihej 1, 16)

 • A sada se mnogi narodi protivu tebe sabraše. Oni govore: "Neka se obešèasti, neka se naše oèi nasite Siona!" (Mihej 4, 11)

 • A ti, Betleheme Efrato, najmanji meðu kneževstvima Judinim, iz tebe æe mi izaæi onaj koji æe vladati Izraelom; njegov je iskon od davnina, od vjeènih vremena. (Mihej 5, 1)

 • Iskorijenit æu ašere iz tebe i razorit æu tvoje gradove. (Mihej 5, 13)

 • Ja sam tebe izveo iz zemlje egipatske, izbavio te iz kuæe ropstva; poslao sam pred tobom Mojsija, Arona i Mirjamu. (Mihej 6, 4)

 • "Objavljeno ti je, èovjeèe, što je dobro, što Jahve traži od tebe: samo èiniti pravicu, milosrðe ljubiti i smjerno sa svojim Bogom hoditi." (Mihej 6, 8)

 • Držiš se zakona Omrijevih i svih djela doma Ahabova, živiš po osnovama njihovim: uèinit æu od tebe pustinju, od žitelja tvojih porugu, da nosite sramotu mnogih naroda." (Mihej 6, 16)

 • Iz tebe je potekao onaj koji snuje zlo protiv Jahve, savjetnik Belijala. (Nahum 1, 11)


“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina