Gefunden 530 Ergebnisse für: tebe

 • Protiv tebe Jahve nareðuje: "Neæe više biti roda tvoga imena, iz hrama tvojih bogova istrijebit æu likove rezane i livene, a od tvog groba ruglo æu uèiniti." (Nahum 1, 14)

 • Protiv tebe dolazi rušitelj. Postavi stražu na bedeme, gledaj na put, opaši bedra, saberi sve svoje snage. (Nahum 2, 2)

 • Bacit æu na tebe smeæe, osramotit æu te, izložiti na stup sramote. (Nahum 3, 6)

 • Svaki koji te vidi, bježat æe od tebe. Reæi æe: 'Niniva! Kakva razvalina!' Tko je može požaliti? Gdje joj naæi tješitelje?" (Nahum 3, 7)

 • Jesi li tvrða od Tebe Amonove koja sjedi na rukavima Rijeke? Njezino predziðe bilo je more, njezini bedemi bile su vode. (Nahum 3, 8)

 • Jer si opljaèkao mnoge narode, sav ostatak naroda opljaèkat æe tebe, jer si prolio krv ljudsku, poharao zemlju, grad i sve mu žitelje. (Habakuk 2, 8)

 • Nasilje nad Libanonom tebe æe prestraviti, pokolj zvijeri, jer si ljudsku krv prolio, poharao zemlju, grad i njegove žitelje. (Habakuk 2, 17)

 • U onaj dan neæeš se sramiti svih svojih nedjela koja si protiv mene poèinio, jer æu ukloniti iz tebe tvoje ohole hvalisavce; i neæeš se više šepiriti na Svetoj gori mojoj, (Sefanija 3, 11)

 • kao u dan sveèani. Odvratio sam od tebe nevolju da na sebi više ne nosiš sramotu. (Sefanija 3, 18)

 • "Toga dana" - rijeè je Jahve nad Vojskama - "uzet æu te, Zerubabele, sine Šealtielov, slugo moja" - rijeè je Jahvina - "i stavit æu te kao peèatnjak, jer tebe izabrah" - rijeè je Jahve nad Vojskama. (Hagaj 2, 23)

 • "Klièi i raduj se, kæeri sionska, jer evo, dolazim usred tebe prebivat' - rijeè je Jahvina. (Zaharija 2, 14)

 • U onaj dan mnogi æe narodi uz Jahvu prionuti i bit æe narod moj, a ja æu prebivati usred tebe." Znat æeš tako da me tebi posla Jahve nad Vojskama. (Zaharija 2, 15)


“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina