1. Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva!

2. Evo ja, Pavao, velim vam: ako se obrežete, Krist vam ništa neæe koristiti.

3. I ponovno jamèim svakom èovjeku koji se obreže: dužan je opsluživati sav Zakon.

4. Prekinuli ste s Kristom vi koji se u Zakonu mislite opravdati; iz milosti ste ispali.

5. Jer mi po Duhu iz vjere oèekujemo pravednost, nadu svoju.

6. Uistinu, u Kristu Isusu ništa ne vrijedi ni obrezanje ni neobrezanje, nego - vjera ljubavlju djelotvorna.

7. Dobro ste trèali; tko li vas je samo sprijeèio da se više ne pokoravate istini?

8. Ta pobuda nije od Onoga koji vas zove!

9. Malo kvasca cijelo tijesto ukvasa.

10. Ja se uzdam u vas u Gospodinu: vi neæete drukèije misliti. A tko vas zbunjuje, snosit æe osudu, tko god bio.

11. A ja, braæo, ako sveudilj propovijedam obrezanje, zašto me sveudilj progone? Onda je obeskrijepljena sablazan križa!

12. Uškopili se oni koji vas podbunjuju!

13. Doista vi ste, braæo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego - ljubavlju služite jedni drugima.

14. Ta sav je Zakon ispunjen u jednoj jedinoj rijeèi, u ovoj: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga!

15. Ako li pak jedni druge grizete i gloðete, pazite da jedni druge ne proždrete.

16. Hoæu reæi: po Duhu živite pa neæete ugaðati požudi tijela!

17. Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne èinite što hoæete.

18. Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom.

19. A oèita su djela tijela. To su: bludnost, neèistoæa, razvratnost,

20. idolopoklonstvo, vraèanje, neprijateljstva, svaða, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, stranèarenja,

21. zavisti, pijanèevanja, pijanke i tome slièno. Unaprijed vam kažem, kao što vam veæ rekoh: koji takvo što èine, kraljevstva Božjega neæe baštiniti.

22. Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost,

23. blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona.

24. Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama.

25. Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo!

26. Ne hlepimo za taštom slavom! Ne izazivajmo jedni druge, ne zaviðajmo jedni drugima!

“A meditação não é um meio para chegar a Deus, mas um fim. A finalidade da meditação é o amor a Deus e ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina