1. Trublju na usta, poput stražara na Domu Jahvinu; jer oni moj Savez prestupiše, otpadoše od moga Zakona.

2. Meni vièu: "Poznajemo te, Bože Izraelov."

3. Ali je Izrael odbacio dobro, dušman æe ga progoniti.

4. Kraljeve su postavljali bez mene, knezove birali bez znanja moga. Od srebra svog i zlata naèiniše sebi kumire da budu uništeni.

5. Odbacih tvoje tele, Samarijo, na njih se gnjev moj rasplamtio. Dokle æe ostati neèisti sinovi Izraelovi?

6. Umjetnik ga je neki naèinio, i ono Bog nije. Prometnut æe se u komadiæe tele samarijsko.

7. Posijali su vjetar, i požet æe oluju; žito im neæe proklijati, neæe brašna dati; ako ga i dade proždrijet æe ga tuðinci.

8. Progutan je Izrael, evo ga meðu narodima poput nevrijedne posude;

9. jer otiðoše k Asircu, divljem magarcu što sam živi! Efrajim obdaruje milosnike.

10. Neka ih samo obdaruje, meðu narode æu ih sada razasuti: i doskora æe uzdrhtati pod teretom kralja knezova.

11. Žrtvenike je umnožio Efrajim, za grijeh su mu oni poslužili.

12. Da mu i tisuæu zakona svojih napišem, oni ih smatraju tuðima.

13. Nek' žrtvuju klanice što mi ih prinose, nek' samo jedu meso! Jahvi se ne mile. Odsad æe se spominjati bezakonja njihova i njihove æe kazniti grijehe: u Egipat æe se oni vratiti.

14. Izrael je zaboravio tvorca svoga i sebi dvorove sagradio; Juda je namnožio gradove tvrde. Oganj æu pustiti na gradove njegove; vatra æe mu dvorove progutati.

“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina