Encontrados 191 resultados para: Savez

 • A s tobom æu uèiniti Savez; ti æeš uæi u korablju - ti i s tobom tvoji sinovi, tvoja žena i žene tvojih sinova. (Knjiga Postanka 6, 18)

 • "A ja, evo, sklapam svoj Savez s vama i s vašim potomstvom poslije vas (Knjiga Postanka 9, 9)

 • Toga je dana Jahve sklopio Savez s Abramom rekavši: "Potomstvu tvojemu dajem zemlju ovu od Rijeke u Egiptu do Velike rijeke, rijeke Eufrata: (Knjiga Postanka 15, 18)

 • A Savez svoj ja sklapam s tobom i silno æu te razmnožiti." (Knjiga Postanka 17, 2)

 • "A ovo je Savez moj s tobom: postat æeš ocem mnogim narodima; (Knjiga Postanka 17, 4)

 • Savez svoj sklapam izmeðu sebe i tebe i tvoga potomstva poslije tebe - Savez svoj za vjekove: ja æu biti Bogom tvojim i tvoga potomstva poslije tebe. (Knjiga Postanka 17, 7)

 • Još reèe Bog Abrahamu: "A ti Savez èuvaj moj - ti i tvoje potomstvo poslije tebe u sve vijeke. (Knjiga Postanka 17, 9)

 • A ovo je Savez moj s tobom i tvojim potomstvom poslije tebe koji æeš vršiti: svako muško meðu vama neka bude obrezano. (Knjiga Postanka 17, 10)

 • Da, i rob roðen u tvome domu ili za novac kupljen mora se obrezati! Tako æe moj Savez na vašem tijelu ostati vjeènim Savezom. (Knjiga Postanka 17, 13)

 • Muško koje se ne bi obrezalo neka se odstrani od svoga roda: takav je prekršio moj Savez." (Knjiga Postanka 17, 14)

 • A Bog reèe: "Ipak æe ti tvoja žena Sara roditi sina; nadjeni mu ime Izak. Savez svoj s njime æu sklopiti, Savez vjeèni s njime i s njegovim potomstvom poslije njega. (Knjiga Postanka 17, 19)

 • Ali æu držati svoj Savez s Izakom, koga æe ti roditi Sara dogodine u ovo doba." (Knjiga Postanka 17, 21)


“Um dia você verá surgir o infalível triunfo da justiça Divina sobre a injustiça humana”. São Padre Pio de Pietrelcina