Fondare 427 Risultati per: patroV

 • autai de ai geneseiV iakwb iwshf deka epta etwn hn poimainwn meta twn adelfwn autou ta probata wn neoV meta twn uiwn ballaV kai meta twn uiwn zelfaV twn gunaikwn tou patroV autou kathnegken de iwshf yogon ponhron proV israhl ton patera autwn (Gênesis 37, 2)

 • eporeuqhsan de oi adelfoi autou boskein ta probata tou patroV autwn eiV sucem (Gênesis 37, 12)

 • eipen de ioudaV qamar th numfh autou kaqou chra en tw oikw tou patroV sou ewV megaV genhtai shlwm o uioV mou eipen gar mhpote apoqanh kai outoV wsper oi adelfoi autou apelqousa de qamar ekaqhto en tw oikw tou patroV authV (Gênesis 38, 11)

 • ekalesen de iwshf to onoma tou prwtotokou manassh oti epilaqesqai me epoihsen o qeoV pantwn twn ponwn mou kai pantwn twn tou patroV mou (Gênesis 41, 51)

 • oi de eipan dwdeka esmen oi paideV sou adelfoi en gh canaan kai idou o newteroV meta tou patroV hmwn shmeron o de eteroV ouc uparcei (Gênesis 42, 13)

 • dwdeka adelfoi esmen uioi tou patroV hmwn o eiV ouc uparcei o de mikroteroV meta tou patroV hmwn shmeron en gh canaan (Gênesis 42, 32)

 • kai estai en tw idein auton mh on to paidarion meq' hmwn teleuthsei kai kataxousin oi paideV sou to ghraV tou paidoV sou patroV de hmwn met' odunhV eiV adou (Gênesis 44, 31)

 • o gar paiV sou ekdedektai to paidion para tou patroV legwn ean mh agagw auton proV se kai sthsw auton enantion sou hmarthkwV esomai proV ton patera pasaV taV hmeraV (Gênesis 44, 32)

 • elalhsan de autw panta ta rhqenta upo iwshf osa eipen autoiV idwn de taV amaxaV aV apesteilen iwshf wste analabein auton anezwpurhsen to pneuma iakwb tou patroV autwn (Gênesis 45, 27)

 • aparaV de israhl autoV kai panta ta autou hlqen epi to frear tou orkou kai equsen qusian tw qew tou patroV autou isaak (Gênesis 46, 1)

 • eipen de iwshf proV touV adelfouV autou anabaV apaggelw tw faraw kai erw autw oi adelfoi mou kai o oikoV tou patroV mou oi hsan en gh canaan hkasin proV me (Gênesis 46, 31)

 • kai esitometrei iwshf tw patri kai toiV adelfoiV autou kai panti tw oikw tou patroV autou siton kata swma (Gênesis 47, 12)


“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina