1. pauloV douloV ihsou cristou klhtoV apostoloV afwrismenoV eiV euaggelion qeou

2. o proephggeilato dia twn profhtwn autou en grafaiV agiaiV

3. peri tou uiou autou tou genomenou ek spermatoV dabid kata sarka

4. tou orisqentoV uiou qeou en dunamei kata pneuma agiwsunhV ex anastasewV nekrwn ihsou cristou tou kuriou hmwn

5. di ou elabomen carin kai apostolhn eiV upakohn pistewV en pasin toiV eqnesin uper tou onomatoV autou

6. en oiV este kai umeiV klhtoi ihsou cristou

7. pasin toiV ousin en rwmh agaphtoiV qeou klhtoiV agioiV cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

8. prwton men eucaristw tw qew mou dia ihsou cristou uper pantwn umwn oti h pistiV umwn kataggelletai en olw tw kosmw

9. martuV gar mou estin o qeoV w latreuw en tw pneumati mou en tw euaggeliw tou uiou autou wV adialeiptwV mneian umwn poioumai

10. pantote epi twn proseucwn mou deomenoV eipwV hdh pote euodwqhsomai en tw qelhmati tou qeou elqein proV umaV

11. epipoqw gar idein umaV ina ti metadw carisma umin pneumatikon eiV to sthricqhnai umaV

12. touto de estin sumparaklhqhnai en umin dia thV en allhloiV pistewV umwn te kai emou

13. ou qelw de umaV agnoein adelfoi oti pollakiV proeqemhn elqein proV umaV kai ekwluqhn acri tou deuro ina karpon tina scw kai en umin kaqwV kai en toiV loipoiV eqnesin

14. ellhsin te kai barbaroiV sofoiV te kai anohtoiV ofeilethV eimi

15. outwV to kat eme proqumon kai umin toiV en rwmh euaggelisasqai

16. ou gar epaiscunomai to euaggelion tou cristou dunamiV gar qeou estin eiV swthrian panti tw pisteuonti ioudaiw te prwton kai ellhni

17. dikaiosunh gar qeou en autw apokaluptetai ek pistewV eiV pistin kaqwV gegraptai o de dikaioV ek pistewV zhsetai

18. apokaluptetai gar orgh qeou ap ouranou epi pasan asebeian kai adikian anqrwpwn twn thn alhqeian en adikia katecontwn

19. dioti to gnwston tou qeou faneron estin en autoiV o gar qeoV autoiV efanerwsen

20. ta gar aorata autou apo ktisewV kosmou toiV poihmasin nooumena kaqoratai h te aidioV autou dunamiV kai qeiothV eiV to einai autouV anapologhtouV

21. dioti gnonteV ton qeon ouc wV qeon edoxasan h eucaristhsan all emataiwqhsan en toiV dialogismoiV autwn kai eskotisqh h asunetoV autwn kardia

22. faskonteV einai sofoi emwranqhsan

23. kai hllaxan thn doxan tou afqartou qeou en omoiwmati eikonoV fqartou anqrwpou kai peteinwn kai tetrapodwn kai erpetwn

24. dio kai paredwken autouV o qeoV en taiV epiqumiaiV twn kardiwn autwn eiV akaqarsian tou atimazesqai ta swmata autwn en eautoiV

25. oitineV methllaxan thn alhqeian tou qeou en tw yeudei kai esebasqhsan kai elatreusan th ktisei para ton ktisanta oV estin euloghtoV eiV touV aiwnaV amhn

26. dia touto paredwken autouV o qeoV eiV paqh atimiaV ai te gar qhleiai autwn methllaxan thn fusikhn crhsin eiV thn para fusin

27. omoiwV te kai oi arreneV afenteV thn fusikhn crhsin thV qhleiaV exekauqhsan en th orexei autwn eiV allhlouV arseneV en arsesin thn aschmosunhn katergazomenoi kai thn antimisqian hn edei thV planhV autwn en eautoiV apolambanonteV

28. kai kaqwV ouk edokimasan ton qeon ecein en epignwsei paredwken autouV o qeoV eiV adokimon noun poiein ta mh kaqhkonta

29. peplhrwmenouV pash adikia porneia ponhria pleonexia kakia mestouV fqonou fonou eridoV dolou kakohqeiaV yiquristaV

30. katalalouV qeostugeiV ubristaV uperhfanouV alazonaV efeuretaV kakwn goneusin apeiqeiV

31. asunetouV asunqetouV astorgouV aspondouV anelehmonaV

32. oitineV to dikaiwma tou qeou epignonteV oti oi ta toiauta prassonteV axioi qanatou eisin ou monon auta poiousin alla kai suneudokousin toiV prassousin


“Um dia você verá surgir o infalível triunfo da justiça Divina sobre a injustiça humana”. São Padre Pio de Pietrelcina