1. lhmma nineuh biblion orasewV naoum tou elkesaiou

2. qeoV zhlwthV kai ekdikwn kurioV ekdikwn kurioV meta qumou ekdikwn kurioV touV upenantiouV autou kai exairwn autoV touV ecqrouV autou

3. kurioV makroqumoV kai megalh h iscuV autou kai aqwwn ouk aqwwsei kurioV en sunteleia kai en susseismw h odoV autou kai nefelai koniortoV podwn autou

4. apeilwn qalassh kai xhrainwn authn kai pantaV touV potamouV exerhmwn wligwqh h basanitiV kai o karmhloV kai ta exanqounta tou libanou exelipen

5. ta orh eseisqhsan ap' autou kai oi bounoi esaleuqhsan kai anestalh h gh apo proswpou autou h sumpasa kai panteV oi katoikounteV en auth

6. apo proswpou orghV autou tiV uposthsetai kai tiV antisthsetai en orgh qumou autou o qumoV autou thkei arcaV kai ai petrai dieqrubhsan ap' autou

7. crhstoV kurioV toiV upomenousin auton en hmera qliyewV kai ginwskwn touV eulaboumenouV auton

8. kai en kataklusmw poreiaV sunteleian poihsetai touV epegeiromenouV kai touV ecqrouV autou diwxetai skotoV

9. ti logizesqe epi ton kurion sunteleian autoV poihsetai ouk ekdikhsei diV epi to auto en qliyei

10. oti ewV qemeliou autwn cerswqhsetai kai wV smilax periplekomenh brwqhsetai kai wV kalamh xhrasiaV mesth

11. ek sou exeleusetai logismoV kata tou kuriou ponhra logizomenoV enantia

12. tade legei kurioV katarcwn udatwn pollwn kai outwV diastalhsontai kai h akoh sou ouk enakousqhsetai eti

13. kai nun suntriyw thn rabdon autou apo sou kai touV desmouV sou diarrhxw

14. kai enteleitai uper sou kurioV ou sparhsetai ek tou onomatoV sou eti ex oikou qeou sou exoleqreusw ta glupta kai cwneuta qhsomai tafhn sou oti taceiV


Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina