1. egeneto de meta duo eth hmerwn faraw eiden enupnion weto estanai epi tou potamou

2. kai idou wsper ek tou potamou anebainon epta boeV kalai tw eidei kai eklektai taiV sarxin kai eboskonto en tw acei

3. allai de epta boeV anebainon meta tautaV ek tou potamou aiscrai tw eidei kai leptai taiV sarxin kai enemonto para taV boaV para to ceiloV tou potamou

4. kai katefagon ai epta boeV ai aiscrai kai leptai taiV sarxin taV epta boaV taV kalaV tw eidei kai taV eklektaV hgerqh de faraw

5. kai enupniasqh to deuteron kai idou epta stacueV anebainon en puqmeni eni eklektoi kai kaloi

6. alloi de epta stacueV leptoi kai anemofqoroi anefuonto met' autouV

7. kai katepion oi epta stacueV oi leptoi kai anemofqoroi touV epta stacuaV touV eklektouV kai touV plhreiV hgerqh de faraw kai hn enupnion

8. egeneto de prwi kai etaracqh h yuch autou kai aposteilaV ekalesen pantaV touV exhghtaV aiguptou kai pantaV touV sofouV authV kai dihghsato autoiV faraw to enupnion kai ouk hn o apaggellwn auto tw faraw

9. kai elalhsen o arcioinocooV proV faraw legwn thn amartian mou anamimnhskw shmeron

10. faraw wrgisqh toiV paisin autou kai eqeto hmaV en fulakh en tw oikw tou arcimageirou eme te kai ton arcisitopoion

11. kai eidomen enupnion en nukti mia egw te kai autoV ekastoV kata to autou enupnion eidomen

12. hn de ekei meq' hmwn neaniskoV paiV ebraioV tou arcimageirou kai dihghsameqa autw kai sunekrinen hmin

13. egenhqh de kaqwV sunekrinen hmin outwV kai sunebh eme te apokatastaqhnai epi thn archn mou ekeinon de kremasqhnai

14. aposteilaV de faraw ekalesen ton iwshf kai exhgagon auton ek tou ocurwmatoV kai exurhsan auton kai hllaxan thn stolhn autou kai hlqen proV faraw

15. eipen de faraw tw iwshf enupnion ewraka kai o sugkrinwn ouk estin auto egw de akhkoa peri sou legontwn akousanta se enupnia sugkrinai auta

16. apokriqeiV de iwshf tw faraw eipen aneu tou qeou ouk apokriqhsetai to swthrion faraw

17. elalhsen de faraw tw iwshf legwn en tw upnw mou wmhn estanai para to ceiloV tou potamou

18. kai wsper ek tou potamou anebainon epta boeV kalai tw eidei kai eklektai taiV sarxin kai enemonto en tw acei

19. kai idou epta boeV eterai anebainon opisw autwn ek tou potamou ponhrai kai aiscrai tw eidei kai leptai taiV sarxin oiaV ouk eidon toiautaV en olh gh aiguptw aiscroteraV

20. kai katefagon ai epta boeV ai aiscrai kai leptai taV epta boaV taV prwtaV taV kalaV kai eklektaV

21. kai eishlqon eiV taV koiliaV autwn kai ou diadhloi egenonto oti eishlqon eiV taV koiliaV autwn kai ai oyeiV autwn aiscrai kaqa kai thn archn exegerqeiV de ekoimhqhn

22. kai eidon palin en tw upnw mou kai wsper epta stacueV anebainon en puqmeni eni plhreiV kai kaloi

23. alloi de epta stacueV leptoi kai anemofqoroi anefuonto ecomenoi autwn

24. kai katepion oi epta stacueV oi leptoi kai anemofqoroi touV epta stacuaV touV kalouV kai touV plhreiV eipa oun toiV exhghtaiV kai ouk hn o apaggellwn moi

25. kai eipen iwshf tw faraw to enupnion faraw en estin osa o qeoV poiei edeixen tw faraw

26. ai epta boeV ai kalai epta eth estin kai oi epta stacueV oi kaloi epta eth estin to enupnion faraw en estin

27. kai ai epta boeV ai leptai ai anabainousai opisw autwn epta eth estin kai oi epta stacueV oi leptoi kai anemofqoroi esontai epta eth limou

28. to de rhma o eirhka faraw osa o qeoV poiei edeixen tw faraw

29. idou epta eth ercetai euqhnia pollh en pash gh aiguptw

30. hxei de epta eth limou meta tauta kai epilhsontai thV plhsmonhV en olh gh aiguptw kai analwsei o limoV thn ghn

31. kai ouk epignwsqhsetai h euqhnia epi thV ghV apo tou limou tou esomenou meta tauta iscuroV gar estai sfodra

32. peri de tou deuterwsai to enupnion faraw diV oti alhqeV estai to rhma to para tou qeou kai tacunei o qeoV tou poihsai auto

33. nun oun skeyai anqrwpon fronimon kai suneton kai katasthson auton epi ghV aiguptou

34. kai poihsatw faraw kai katasthsatw toparcaV epi thV ghV kai apopemptwsatwsan panta ta genhmata thV ghV aiguptou twn epta etwn thV euqhniaV

35. kai sunagagetwsan panta ta brwmata twn epta etwn twn ercomenwn twn kalwn toutwn kai sunacqhtw o sitoV upo ceira faraw brwmata en taiV polesin fulacqhtw

36. kai estai ta brwmata pefulagmena th gh eiV ta epta eth tou limou a esontai en gh aiguptw kai ouk ektribhsetai h gh en tw limw

37. hresen de ta rhmata enantion faraw kai enantion pantwn twn paidwn autou

38. kai eipen faraw pasin toiV paisin autou mh eurhsomen anqrwpon toiouton oV ecei pneuma qeou en autw

39. eipen de faraw tw iwshf epeidh edeixen o qeoV soi panta tauta ouk estin anqrwpoV fronimwteroV kai sunetwteroV sou

40. su esh epi tw oikw mou kai epi tw stomati sou upakousetai paV o laoV mou plhn ton qronon uperexw sou egw

41. eipen de faraw tw iwshf idou kaqisthmi se shmeron epi pashV ghV aiguptou

42. kai perielomenoV faraw ton daktulion apo thV ceiroV autou perieqhken auton epi thn ceira iwshf kai enedusen auton stolhn bussinhn kai perieqhken kloion crusoun peri ton trachlon autou

43. kai anebibasen auton epi to arma to deuteron twn autou kai ekhruxen emprosqen autou khrux kai katesthsen auton ef' olhV ghV aiguptou

44. eipen de faraw tw iwshf egw faraw aneu sou ouk exarei ouqeiV thn ceira autou epi pash gh aiguptou

45. kai ekalesen faraw to onoma iwshf yonqomfanhc kai edwken autw thn asenneq qugatera petefrh ierewV hliou polewV autw gunaika

46. iwshf de hn etwn triakonta ote esth enantion faraw basilewV aiguptou exhlqen de iwshf ek proswpou faraw kai dihlqen pasan ghn aiguptou

47. kai epoihsen h gh en toiV epta etesin thV euqhniaV dragmata

48. kai sunhgagen panta ta brwmata twn epta etwn en oiV hn h euqhnia en gh aiguptou kai eqhken ta brwmata en taiV polesin brwmata twn pediwn thV polewV twn kuklw authV eqhken en auth

49. kai sunhgagen iwshf siton wsei thn ammon thV qalasshV polun sfodra ewV ouk hdunanto ariqmhsai ou gar hn ariqmoV

50. tw de iwshf egenonto uioi duo pro tou elqein ta epta eth tou limou ouV eteken autw asenneq qugathr petefrh ierewV hliou polewV

51. ekalesen de iwshf to onoma tou prwtotokou manassh oti epilaqesqai me epoihsen o qeoV pantwn twn ponwn mou kai pantwn twn tou patroV mou

52. to de onoma tou deuterou ekalesen efraim oti huxhsen me o qeoV en gh tapeinwsewV mou

53. parhlqon de ta epta eth thV euqhniaV a egenonto en gh aiguptw

54. kai hrxanto ta epta eth tou limou ercesqai kaqa eipen iwshf kai egeneto limoV en pash th gh en de pash gh aiguptou hsan artoi

55. kai epeinasen pasa h gh aiguptou ekekraxen de o laoV proV faraw peri artwn eipen de faraw pasi toiV aiguptioiV poreuesqe proV iwshf kai o ean eiph umin poihsate

56. kai o limoV hn epi proswpou pashV thV ghV anewxen de iwshf pantaV touV sitobolwnaV kai epwlei pasi toiV aiguptioiV

57. kai pasai ai cwrai hlqon eiV aigupton agorazein proV iwshf epekrathsen gar o limoV en pash th gh

“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina