Fondare 427 Risultati per: patroV

 • panta ton plouton kai thn doxan hn afeilato o qeoV tou patroV hmwn hmin estai kai toiV teknoiV hmwn nun oun osa eirhken soi o qeoV poiei (Gênesis 31, 16)

 • laban de wceto keirai ta probata autou ekleyen de rachl ta eidwla tou patroV authV (Gênesis 31, 19)

 • kai nun iscuei h ceir mou kakopoihsai se o de qeoV tou patroV sou ecqeV eipen proV me legwn fulaxai seauton mhpote lalhshV meta iakwb ponhra (Gênesis 31, 29)

 • nun oun peporeusai epiqumia gar epequmhsaV apelqein eiV ton oikon tou patroV sou ina ti ekleyaV touV qeouV mou (Gênesis 31, 30)

 • ei mh o qeoV tou patroV mou abraam kai o foboV isaak hn moi nun an kenon me exapesteilaV thn tapeinwsin mou kai ton kopon twn ceirwn mou eiden o qeoV kai hlegxen se ecqeV (Gênesis 31, 42)

 • o qeoV abraam kai o qeoV nacwr krinei ana meson hmwn kai wmosen iakwb kata tou fobou tou patroV autou isaak (Gênesis 31, 53)

 • eipen de iakwb o qeoV tou patroV mou abraam kai o qeoV tou patroV mou isaak kurie o eipaV moi apotrece eiV thn ghn thV genesewV sou kai eu se poihsw (Gênesis 32, 10)

 • kai ekthsato thn merida tou agrou ou esthsen ekei thn skhnhn autou para emmwr patroV sucem ekaton amnwn (Gênesis 33, 19)

 • kai ouk ecronisen o neaniskoV tou poihsai to rhma touto enekeito gar th qugatri iakwb autoV de hn endoxotatoV pantwn twn en tw oikw tou patroV autou (Gênesis 34, 19)

 • egeneto de hnika katwkhsen israhl en th gh ekeinh eporeuqh roubhn kai ekoimhqh meta ballaV thV pallakhV tou patroV autou kai hkousen israhl kai ponhron efanh enantion autou hsan de oi uioi iakwb dwdeka (Gênesis 35, 22)

 • autai de ai geneseiV hsau patroV edwm en tw orei shir (Gênesis 36, 9)

 • kai outoi uioi sebegwn aie kai wnan outoV estin o wnaV oV euren ton iamin en th erhmw ote enemen ta upozugia sebegwn tou patroV autou (Gênesis 36, 24)


“O verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com seu próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, que vive em profunda humildade e simplicidade”. São Padre Pio de Pietrelcina