Fondare 427 Risultati per: patroV

 • bohqoV kai skepasthV egeneto moi eiV swthrian outoV mou qeoV kai doxasw auton qeoV tou patroV mou kai uywsw auton (Êxodo 15, 2)

 • kai to onoma tou deuterou eliezer legwn o gar qeoV tou patroV mou bohqoV mou kai exeilato me ek ceiroV faraw (Êxodo 18, 4)

 • kai ekalesen mwushV ton misadai kai ton elisafan uiouV ozihl uiouV tou adelfou tou patroV aarwn kai eipen autoiV proselqate kai arate touV adelfouV umwn ek proswpou twn agiwn exw thV parembolhV (Levítico 10, 4)

 • aschmosunhn patroV sou kai aschmosunhn mhtroV sou ouk apokaluyeiV mhthr gar sou estin kai ouk apokaluyeiV thn aschmosunhn authV (Levítico 18, 7)

 • aschmosunhn gunaikoV patroV sou ouk apokaluyeiV aschmosunh patroV sou estin (Levítico 18, 8)

 • aschmosunhn thV adelfhV sou ek patroV sou h ek mhtroV sou endogenouV h gegennhmenhV exw ouk apokaluyeiV aschmosunhn authV (Levítico 18, 9)

 • aschmosunhn qugatroV gunaikoV patroV sou ouk apokaluyeiV omopatria adelfh sou estin ouk apokaluyeiV thn aschmosunhn authV (Levítico 18, 11)

 • aschmosunhn adelfhV patroV sou ouk apokaluyeiV oikeia gar patroV sou estin (Levítico 18, 12)

 • aschmosunhn adelfou tou patroV sou ouk apokaluyeiV kai proV thn gunaika autou ouk eiseleush suggenhV gar sou estin (Levítico 18, 14)

 • ean tiV koimhqh meta gunaikoV tou patroV autou aschmosunhn tou patroV autou apekaluyen qanatw qanatousqwsan amfoteroi enocoi eisin (Levítico 20, 11)

 • oV ean labh thn adelfhn autou ek patroV autou h ek mhtroV autou kai idh thn aschmosunhn authV kai auth idh thn aschmosunhn autou oneidoV estin exoleqreuqhsontai enwpion uiwn genouV autwn aschmosunhn adelfhV autou apekaluyen amartian komiountai (Levítico 20, 17)

 • kai aschmosunhn adelfhV patroV sou kai adelfhV mhtroV sou ouk apokaluyeiV thn gar oikeiothta apekaluyen amartian apoisontai (Levítico 20, 19)


“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina