Fondare 427 Risultati per: patroV

 • kai dwh soi thn eulogian abraam tou patroV mou soi kai tw spermati sou meta se klhronomhsai thn ghn thV paroikhsewV sou hn edwken o qeoV tw abraam (Gênesis 28, 4)

 • kai hkousen iakwb tou patroV kai thV mhtroV autou kai eporeuqh eiV thn mesopotamian suriaV (Gênesis 28, 7)

 • kai eiden hsau oti ponhrai eisin ai qugatereV canaan enantion isaak tou patroV autou (Gênesis 28, 8)

 • o de kurioV epesthrikto ep' authV kai eipen egw kurioV o qeoV abraam tou patroV sou kai o qeoV isaak mh fobou h gh ef' hV su kaqeudeiV ep' authV soi dwsw authn kai tw spermati sou (Gênesis 28, 13)

 • kai apostreyh me meta swthriaV eiV ton oikon tou patroV mou kai estai moi kurioV eiV qeon (Gênesis 28, 21)

 • eti autou lalountoV autoiV kai rachl h qugathr laban hrceto meta twn probatwn tou patroV authV auth gar ebosken ta probata tou patroV authV (Gênesis 29, 9)

 • kai anhggeilen th rachl oti adelfoV tou patroV authV estin kai oti uioV rebekkaV estin kai dramousa aphggeilen tw patri authV kata ta rhmata tauta (Gênesis 29, 12)

 • hkousen de iakwb ta rhmata twn uiwn laban legontwn eilhfen iakwb panta ta tou patroV hmwn kai ek twn tou patroV hmwn pepoihken pasan thn doxan tauthn (Gênesis 31, 1)

 • eipen de kurioV proV iakwb apostrefou eiV thn ghn tou patroV sou kai eiV thn genean sou kai esomai meta sou (Gênesis 31, 3)

 • kai eipen autaiV orw egw to proswpon tou patroV umwn oti ouk estin proV emou wV ecqeV kai trithn hmeran o de qeoV tou patroV mou hn met' emou (Gênesis 31, 5)

 • kai afeilato o qeoV panta ta kthnh tou patroV umwn kai edwken moi auta (Gênesis 31, 9)

 • kai apokriqeisa rachl kai leia eipan autw mh estin hmin eti meriV h klhronomia en tw oikw tou patroV hmwn (Gênesis 31, 14)


“Quando ofendemos a justiça de Deus, apelamos à Sua misericórdia. Mas se ofendemos a Sua misericórdia, a quem podemos apelar? Ofender o Pai que nos ama e insultar quem nos auxilia é um pecado pelo qual seremos severamente julgados.” São Padre Pio de Pietrelcina