Fondare 427 Risultati per: patroV

  • oti pan to en tw kosmw h epiqumia thV sarkoV kai h epiqumia twn ofqalmwn kai h alazoneia tou biou ouk estin ek tou patroV all ek tou kosmou estin (I São João 2, 16)

  • estai meq hmwn cariV eleoV eirhnh para qeou patroV kai para kuriou ihsou cristou tou uiou tou patroV en alhqeia kai agaph (II São João 1, 3)

  • ecarhn lian oti eurhka ek twn teknwn sou peripatountaV en alhqeia kaqwV entolhn elabomen para tou patroV (II São João 1, 4)

  • kai poimanei autouV en rabdw sidhra wV ta skeuh ta keramika suntribetai wV kagw eilhfa para tou patroV mou (Apocalipse 2, 27)

  • o nikwn outoV peribaleitai en imatioiV leukoiV kai ou mh exaleiyw to onoma autou ek thV biblou thV zwhV kai exomologhsomai to onoma autou enwpion tou patroV mou kai enwpion twn aggelwn autou (Apocalipse 3, 5)

  • o nikwn dwsw autw kaqisai met emou en tw qronw mou wV kagw enikhsa kai ekaqisa meta tou patroV mou en tw qronw autou (Apocalipse 3, 21)

  • kai eidon kai idou arnion esthkoV epi to oroV siwn kai met autou ekaton tessarakonta tessareV ciliadeV ecousai to onoma tou patroV autou gegrammenon epi twn metwpwn autwn (Apocalipse 14, 1)


“Todas as percepções humanas, de onde quer que venham, incluem o bem e o mal. É necessário saber determinar e assimilar todo o bem e oferecê-lo a Deus, e eliminar todo o mal.” São Padre Pio de Pietrelcina