1. kai eneteilato iwshf tw onti epi thV oikiaV autou legwn plhsate touV marsippouV twn anqrwpwn brwmatwn osa ean dunwntai arai kai embalate ekastou to argurion epi tou stomatoV tou marsippou

2. kai to kondu mou to arguroun embalate eiV ton marsippon tou newterou kai thn timhn tou sitou autou egenhqh de kata to rhma iwshf kaqwV eipen

3. to prwi diefausen kai oi anqrwpoi apestalhsan autoi kai oi onoi autwn

4. exelqontwn de autwn thn polin ouk apescon makran kai iwshf eipen tw epi thV oikiaV autou anastaV epidiwxon opisw twn anqrwpwn kai katalhmyh autouV kai ereiV autoiV ti oti antapedwkate ponhra anti kalwn

5. ina ti ekleyate mou to kondu to arguroun ou touto estin en w pinei o kurioV mou autoV de oiwnismw oiwnizetai en autw ponhra suntetelesqe a pepoihkate

6. eurwn de autouV eipen autoiV kata ta rhmata tauta

7. oi de eipon autw ina ti lalei o kurioV kata ta rhmata tauta mh genoito toiV paisin sou poihsai kata to rhma touto

8. ei to men argurion o euromen en toiV marsippoiV hmwn apestreyamen proV se ek ghV canaan pwV an kleyaimen ek tou oikou tou kuriou sou argurion h crusion

9. par' w an eureqh to kondu twn paidwn sou apoqnhsketw kai hmeiV de esomeqa paideV tw kuriw hmwn

10. o de eipen kai nun wV legete outwV estai o anqrwpoV par' w an eureqh to kondu autoV estai mou paiV umeiV de esesqe kaqaroi

11. kai espeusan kai kaqeilan ekastoV ton marsippon autou epi thn ghn kai hnoixan ekastoV ton marsippon autou

12. hreuna de apo tou presbuterou arxamenoV ewV hlqen epi ton newteron kai euren to kondu en tw marsippw tw beniamin

13. kai dierrhxan ta imatia autwn kai epeqhkan ekastoV ton marsippon autou epi ton onon autou kai epestreyan eiV thn polin

14. eishlqen de ioudaV kai oi adelfoi autou proV iwshf eti autou ontoV ekei kai epeson enantion autou epi thn ghn

15. eipen de autoiV iwshf ti to pragma touto o epoihsate ouk oidate oti oiwnismw oiwnieitai anqrwpoV oioV egw

16. eipen de ioudaV ti anteroumen tw kuriw h ti lalhswmen h ti dikaiwqwmen o de qeoV euren thn adikian twn paidwn sou idou esmen oiketai tw kuriw hmwn kai hmeiV kai par' w eureqh to kondu

17. eipen de iwshf mh moi genoito poihsai to rhma touto o anqrwpoV par' w eureqh to kondu autoV estai mou paiV umeiV de anabhte meta swthriaV proV ton patera umwn

18. eggisaV de autw ioudaV eipen deomai kurie lalhsatw o paiV sou rhma enantion sou kai mh qumwqhV tw paidi sou oti su ei meta faraw

19. kurie su hrwthsaV touV paidaV sou legwn ei ecete patera h adelfon

20. kai eipamen tw kuriw estin hmin pathr presbuteroV kai paidion ghrwV newteron autw kai o adelfoV autou apeqanen autoV de monoV upeleifqh th mhtri autou o de pathr auton hgaphsen

21. eipaV de toiV paisin sou katagagete auton proV me kai epimeloumai autou

22. kai eipamen tw kuriw ou dunhsetai to paidion katalipein ton patera ean de kataliph ton patera apoqaneitai

23. su de eipaV toiV paisin sou ean mh katabh o adelfoV umwn o newteroV meq' umwn ou prosqhsesqe eti idein to proswpon mou

24. egeneto de hnika anebhmen proV ton paida sou patera de hmwn aphggeilamen autw ta rhmata tou kuriou

25. eipen de hmin o pathr hmwn badisate palin agorasate hmin mikra brwmata

26. hmeiV de eipamen ou dunhsomeqa katabhnai all' ei men o adelfoV hmwn o newteroV katabainei meq' hmwn katabhsomeqa ou gar dunhsomeqa idein to proswpon tou anqrwpou tou adelfou tou newterou mh ontoV meq' hmwn

27. eipen de o paiV sou o pathr hmwn proV hmaV umeiV ginwskete oti duo eteken moi h gunh

28. kai exhlqen o eiV ap' emou kai eipate oti qhriobrwtoV gegonen kai ouk eidon auton eti kai nun

29. ean oun labhte kai touton ek proswpou mou kai sumbh autw malakia en th odw kai kataxete mou to ghraV meta luphV eiV adou

30. nun oun ean eisporeuwmai proV ton paida sou patera de hmwn kai to paidarion mh h meq' hmwn h de yuch autou ekkrematai ek thV toutou yuchV

31. kai estai en tw idein auton mh on to paidarion meq' hmwn teleuthsei kai kataxousin oi paideV sou to ghraV tou paidoV sou patroV de hmwn met' odunhV eiV adou

32. o gar paiV sou ekdedektai to paidion para tou patroV legwn ean mh agagw auton proV se kai sthsw auton enantion sou hmarthkwV esomai proV ton patera pasaV taV hmeraV

33. nun oun paramenw soi paiV anti tou paidiou oikethV tou kuriou to de paidion anabhtw meta twn adelfwn

34. pwV gar anabhsomai proV ton patera tou paidiou mh ontoV meq' hmwn ina mh idw ta kaka a eurhsei ton patera mou

“Caminhe com alegria e com o coração o mais sincero e aberto que puder. E quando não conseguir manter esta santa alegria, ao menos não perca nunca o valor e a confiança em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina