1. kai hgagen iwsiaV to pasca en ierousalhm tw kuriw autou kai equsen to pasca th tessareskaidekath hmera tou mhnoV tou prwtou

2. sthsaV touV iereiV kat' efhmeriaV estolismenouV en tw ierw tou kuriou

3. kai eipen toiV leuitaiV ierodouloiV tou israhl agiasai eautouV tw kuriw en th qesei thV agiaV kibwtou tou kuriou en tw oikw w wkodomhsen salwmwn o tou dauid o basileuV ouk estai umin arai ep' wmwn authn

4. kai nun latreuete tw kuriw qew umwn kai qerapeuete to eqnoV autou israhl kai etoimasate kata taV patriaV kai taV fulaV umwn kata thn grafhn dauid basilewV israhl kai kata thn megaleiothta salwmwn tou uiou autou

5. kai stanteV en tw ierw kata thn meridarcian thn patrikhn umwn twn leuitwn twn emprosqen twn adelfwn umwn uiwn israhl en taxei

6. qusate to pasca kai taV qusiaV etoimasate toiV adelfoiV umwn kai poihsate to pasca kata to prostagma tou kuriou to doqen tw mwush

7. kai edwrhsato iwsiaV tw law tw eureqenti arnwn kai erifwn triakonta ciliadaV moscouV trisciliouV tauta ek twn basilikwn edoqh kat' epaggelian tw law kai toiV iereusin kai leuitaiV

8. kai edwken celkiaV kai zacariaV kai hsuhloV oi epistatai tou ierou toiV iereusin eiV pasca probata discilia exakosia moscouV triakosiouV

9. kai ieconiaV kai samaiaV kai naqanahl o adelfoV kai asabiaV kai ocihloV kai iwram ciliarcoi edwkan toiV leuitaiV eiV pasca probata pentakiscilia moscouV eptakosiouV

10. kai tauta ta genomena euprepwV esthsan oi iereiV kai oi leuitai

11. econteV ta azuma kata taV fulaV

12. kai kata taV meridarciaV twn paterwn emprosqen tou laou prosenegkein tw kuriw kata ta gegrammena en bibliw mwush kai outw to prwinon

13. kai wpthsan to pasca puri wV kaqhkei kai taV qusiaV hyhsan en toiV calkeioiV kai lebhsin met' euwdiaV kai aphnegkan pasi toiV ek tou laou

14. meta de tauta htoimasan eautoiV te kai toiV iereusin adelfoiV autwn uioiV aarwn oi gar iereiV aneferon ta steata ewV awriaV kai oi leuitai htoimasan eautoiV kai toiV iereusin adelfoiV autwn uioiV aarwn

15. kai oi ieroyaltai uioi asaf hsan epi thV taxewV autwn kata ta upo dauid tetagmena kai asaf kai zacariaV kai eddinouV oi para tou basilewV kai oi qurwroi ef' ekastou pulwnoV ouk estin parabhnai ekaston thn eautou efhmerian oi gar adelfoi autwn oi leuitai htoimasan autoiV

16. kai sunetelesqh ta thV qusiaV tou kuriou en ekeinh th hmera acqhnai to pasca kai prosenecqhnai taV qusiaV epi to tou kuriou qusiasthrion kata thn epitaghn tou basilewV iwsiou

17. kai hgagosan oi uioi israhl oi eureqenteV en tw kairw toutw to pasca kai thn eorthn twn azumwn hmeraV epta

18. kai ouk hcqh to pasca toiouto en tw israhl apo twn cronwn samouhl tou profhtou

19. kai panteV oi basileiV tou israhl ouk hgagosan pasca toiouton oion hgagen iwsiaV kai oi iereiV kai oi leuitai kai oi ioudaioi kai paV israhl oi eureqenteV en th katoikhsei autwn en ierousalhm

20. oktwkaidekatw etei basileuontoV iwsiou hcqh to pasca touto

21. kai wrqwqh ta erga iwsiou enwpion tou kuriou autou en kardia plhrei eusebeiaV

22. kai ta kat' auton de anagegraptai en toiV emprosqen cronoiV peri twn hmarthkotwn kai hsebhkotwn eiV ton kurion para pan eqnoV kai basileian kai a eluphsan auton en aisqhsei kai oi logoi tou kuriou anesthsan epi israhl

23. kai meta pasan thn praxin tauthn iwsiou sunebh faraw basilea aiguptou elqonta polemon egeirai en carkamuV epi tou eufratou kai exhlqen eiV apanthsin autw iwsiaV

24. kai diepemyato basileuV aiguptou proV auton legwn ti emoi kai soi estin basileu thV ioudaiaV

25. ouci proV se exapestalmai upo kuriou tou qeou epi gar tou eufratou o polemoV mou estin kai nun kurioV met' emou estin kai kurioV met' emou epispeudwn estin aposthqi kai mh enantiou tw kuriw

26. kai ouk apestreyen eauton iwsiaV epi to arma autou alla polemein auton epiceirei ou prosecwn rhmasin ieremiou profhtou ek stomatoV kuriou

27. alla sunesthsato proV auton polemon en tw pediw mageddaouV kai katebhsan oi arconteV proV ton basilea iwsian

28. kai eipen o basileuV toiV paisin autou aposthsate me apo thV machV hsqenhsa gar lian kai euqewV apesthsan auton oi paideV autou apo thV parataxewV

29. kai anebh epi to arma to deuterion autou kai apokatastaqeiV eiV ierousalhm methllaxen ton bion autou kai etafh en tw patrikw tafw

30. kai en olh th ioudaia epenqhsan ton iwsian kai eqrhnhsen ieremiaV o profhthV uper iwsiou kai oi prokaqhmenoi sun gunaixin eqrhnousan auton ewV thV hmeraV tauthV kai exedoqh touto ginesqai aiei eiV apan to genoV israhl

31. tauta de anagegraptai en th bublw twn istoroumenwn peri twn basilewn thV ioudaiaV kai to kaq' en pracqen thV praxewV iwsiou kai thV doxhV autou kai thV sunesewV autou en tw nomw kuriou ta te propracqenta up' autou kai ta nun istorhtai en tw bubliw twn basilewn israhl kai iouda

32. kai analabonteV oi ek tou eqnouV ton ieconian uion iwsiou anedeixan basilea anti iwsiou tou patroV autou onta etwn eikosi triwn

33. kai ebasileusen en iouda kai ierousalhm mhnaV treiV kai apekatesthsen auton basileuV aiguptou basileuein en ierousalhm

34. kai ezhmiwsen to eqnoV arguriou talantoiV ekaton kai crusiou talantw eni

35. kai anedeixen o basileuV aiguptou basilea iwakim ton adelfon autou basilea thV ioudaiaV kai ierousalhm

36. kai edhsen iwakim touV megistanaV zarion de ton adelfon autou sullabwn anhgagen ex aiguptou

37. etwn de hn eikosi pente iwakim ote ebasileusen thV ioudaiaV kai ierousalhm kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou

38. ep' auton de anebh naboucodonosor basileuV babulwnoV kai dhsaV auton en calkeiw desmw aphgagen eiV babulwna

39. kai apo twn ierwn skeuwn tou kuriou labwn naboucodonosor kai apenegkaV aphreisato en tw naw autou en babulwni

40. ta de istorhqenta peri autou kai thV autou akaqarsiaV kai dussebeiaV anagegraptai en th biblw twn cronwn twn basilewn

41. kai ebasileusen ant' autou iwakim o uioV autou ote gar anedeicqh hn etwn deka oktw

42. basileuei de mhnaV treiV kai hmeraV deka en ierousalhm kai epoihsen to ponhron enanti kuriou

43. kai met' eniauton aposteilaV naboucodonosor methgagen auton eiV babulwna ama toiV ieroiV skeuesin tou kuriou

44. kai anedeixe sedekian basilea thV ioudaiaV kai ierousalhm sedekian onta etwn eikosi enoV basileuei de eth endeka

45. kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou kai ouk enetraph apo twn rhqentwn logwn upo ieremiou tou profhtou ek stomatoV tou kuriou

46. kai orkisqeiV apo tou basilewV naboucodonosor tw onomati tou kuriou epiorkhsaV apesth kai sklhrunaV autou ton trachlon kai thn kardian autou parebh ta nomima kuriou qeou israhl

47. kai oi hgoumenoi de tou laou kai twn ierewn polla hsebhsan kai hnomhsan uper pasaV taV akaqarsiaV pantwn twn eqnwn kai emianan to ieron tou kuriou to agiazomenon en ierosolumoiV

48. kai apesteilen o qeoV twn paterwn autwn dia tou aggelou autou metakalesai autouV kaqo efeideto autwn kai tou skhnwmatoV autou

49. autoi de exemukthrisan en toiV aggeloiV autou kai h hmera elalhsen kurioV hsan ekpaizonteV touV profhtaV autou ewV tou qumwqenta auton epi tw eqnei autou dia ta dussebhmata prostaxai anabibasai ep' autouV touV basileiV twn caldaiwn

50. outoi apekteinan touV neaniskouV autwn en romfaia perikuklw tou agiou autwn ierou kai ouk efeisanto neaniskou kai parqenou kai presbutou kai newterou alla pantaV paredwken eiV taV ceiraV autwn

51. kai panta ta iera skeuh tou kuriou ta megala kai ta mikra kai taV kibwtouV tou kuriou kai taV basilikaV apoqhkaV analabonteV aphnegkan eiV babulwna

52. kai enepurisan ton oikon tou kuriou kai elusan ta teica ierosolumwn kai touV purgouV autwn enepurisan en puri

53. kai sunetelesan panta ta endoxa authV acrewsai kai touV epiloipouV aphgagen meta romfaiaV eiV babulwna

54. kai hsan paideV autw kai toiV uioiV autou mecri tou basileusai persaV eiV anaplhrwsin tou rhmatoV tou kuriou en stomati ieremiou

55. ewV tou eudokhsai thn ghn ta sabbata authV panta ton cronon thV erhmwsewV authV sabbatiei eiV sumplhrwsin etwn ebdomhkonta

“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina