1. logoV kuriou oV egenhqh proV sofonian ton tou cousi uion godoliou tou amariou tou ezekiou en hmeraiV iwsiou uiou amwn basilewV iouda

2. ekleiyei eklipetw panta apo proswpou thV ghV legei kurioV

3. eklipetw anqrwpoV kai kthnh eklipetw ta peteina tou ouranou kai oi icqueV thV qalasshV kai exarw touV anqrwpouV apo proswpou thV ghV legei kurioV

4. kai ektenw thn ceira mou epi ioudan kai epi pantaV touV katoikountaV ierousalhm kai exarw ek tou topou toutou ta onomata thV baal kai ta onomata twn ierewn

5. kai touV proskunountaV epi ta dwmata th stratia tou ouranou kai touV omnuontaV kata tou kuriou kai touV omnuontaV kata tou basilewV autwn

6. kai touV ekklinontaV apo tou kuriou kai touV mh zhthsantaV ton kurion kai touV mh antecomenouV tou kuriou

7. eulabeisqe apo proswpou kuriou tou qeou dioti egguV h hmera tou kuriou oti htoimaken kurioV thn qusian autou hgiaken touV klhtouV autou

8. kai estai en hmera qusiaV kuriou kai ekdikhsw epi touV arcontaV kai epi ton oikon tou basilewV kai epi pantaV touV endedumenouV endumata allotria

9. kai ekdikhsw epi pantaV emfanwV epi ta propula en ekeinh th hmera touV plhrountaV ton oikon kuriou tou qeou autwn asebeiaV kai dolou

10. kai estai en ekeinh th hmera legei kurioV fwnh kraughV apo pulhV apokentountwn kai ololugmoV apo thV deuteraV kai suntrimmoV megaV apo twn bounwn

11. qrhnhsate oi katoikounteV thn katakekommenhn oti wmoiwqh paV o laoV canaan exwleqreuqhsan panteV oi ephrmenoi arguriw

12. kai estai en ekeinh th hmera exereunhsw thn ierousalhm meta lucnou kai ekdikhsw epi touV andraV touV katafronountaV epi ta fulagmata autwn oi legonteV en taiV kardiaiV autwn ou mh agaqopoihsh kurioV oud' ou mh kakwsh

13. kai estai h dunamiV autwn eiV diarpaghn kai oi oikoi autwn eiV afanismon kai oikodomhsousin oikiaV kai ou mh katoikhsousin en autaiV kai katafuteusousin ampelwnaV kai ou mh piwsin ton oinon autwn

14. oti egguV h hmera kuriou h megalh egguV kai taceia sfodra fwnh hmeraV kuriou pikra kai sklhra tetaktai dunath

15. hmera orghV h hmera ekeinh hmera qliyewV kai anagkhV hmera awriaV kai afanismou hmera skotouV kai gnofou hmera nefelhV kai omiclhV

16. hmera salpiggoV kai kraughV epi taV poleiV taV ocuraV kai epi taV gwniaV taV uyhlaV

17. kai ekqliyw touV anqrwpouV kai poreusontai wV tufloi oti tw kuriw exhmarton kai ekceei to aima autwn wV coun kai taV sarkaV autwn wV bolbita

18. kai to argurion autwn kai to crusion autwn ou mh dunhtai exelesqai autouV en hmera orghV kuriou kai en puri zhlouV autou katanalwqhsetai pasa h gh dioti sunteleian kai spoudhn poihsei epi pantaV touV katoikountaV thn ghn


O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina