Fondare 427 Risultati per: patroV

 • idwn de iwshf oti epebalen o pathr thn dexian autou epi thn kefalhn efraim baru autw katefanh kai antelabeto iwshf thV ceiroV tou patroV autou afelein authn apo thV kefalhV efraim epi thn kefalhn manassh (Gênesis 48, 17)

 • aqroisqhte kai akousate uioi iakwb akousate israhl tou patroV umwn (Gênesis 49, 2)

 • exubrisaV wV udwr mh ekzeshV anebhV gar epi thn koithn tou patroV sou tote emianaV thn strwmnhn ou anebhV (Gênesis 49, 4)

 • iouda se ainesaisan oi adelfoi sou ai ceireV sou epi nwtou twn ecqrwn sou proskunhsousin soi oi uioi tou patroV sou (Gênesis 49, 8)

 • para qeou tou patroV sou kai ebohqhsen soi o qeoV o emoV kai euloghsen se eulogian ouranou anwqen kai eulogian ghV ecoushV panta eneken eulogiaV mastwn kai mhtraV (Gênesis 49, 25)

 • eulogiaV patroV sou kai mhtroV sou uperiscusen ep' eulogiaiV orewn monimwn kai ep' eulogiaiV qinwn aenawn esontai epi kefalhn iwshf kai epi korufhV wn hghsato adelfwn (Gênesis 49, 26)

 • kai epipeswn iwshf epi to proswpon tou patroV autou eklausen ep' auton kai efilhsen auton (Gênesis 50, 1)

 • outwV eipate iwshf afeV autoiV thn adikian kai thn amartian autwn oti ponhra soi enedeixanto kai nun dexai thn adikian twn qerapontwn tou qeou tou patroV sou kai eklausen iwshf lalountwn autwn proV auton (Gênesis 50, 17)

 • kai katwkhsen iwshf en aiguptw autoV kai oi adelfoi autou kai pasa h panoikia tou patroV autou kai ezhsen iwshf eth ekaton deka (Gênesis 50, 22)

 • tw de ierei madiam hsan epta qugatereV poimainousai ta probata tou patroV autwn ioqor paragenomenai de hntloun ewV eplhsan taV dexamenaV potisai ta probata tou patroV autwn ioqor (Êxodo 2, 16)

 • kai eipen autw egw eimi o qeoV tou patroV sou qeoV abraam kai qeoV isaak kai qeoV iakwb apestreyen de mwushV to proswpon autou eulabeito gar katembleyai enwpion tou qeou (Êxodo 3, 6)

 • kai elaben ambram thn iwcabed qugatera tou adelfou tou patroV autou eautw eiV gunaika kai egennhsen autw ton te aarwn kai mwushn kai mariam thn adelfhn autwn ta de eth thV zwhV ambram ekaton triakonta duo eth (Êxodo 6, 20)


“Todas as percepções humanas, de onde quer que venham, incluem o bem e o mal. É necessário saber determinar e assimilar todo o bem e oferecê-lo a Deus, e eliminar todo o mal.” São Padre Pio de Pietrelcina