Fondare 427 Risultati per: patroV

 • eiV to sthrixai umwn taV kardiaV amemptouV en agiwsunh emprosqen tou qeou kai patroV hmwn en th parousia tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn twn agiwn autou (I Tessalonicenses 3, 13)

 • cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou (II Tessalonicenses 1, 2)

 • timoqew gnhsiw teknw en pistei cariV eleoV eirhnh apo qeou patroV hmwn kai cristou ihsou tou kuriou hmwn (I Timóteo 1, 2)

 • timoqew agaphtw teknw cariV eleoV eirhnh apo qeou patroV kai cristou ihsou tou kuriou hmwn (II Timóteo 1, 2)

 • titw gnhsiw teknw kata koinhn pistin cariV eleoV eirhnh apo qeou patroV kai kuriou ihsou cristou tou swthroV hmwn (Tito 1, 4)

 • cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou (Filêmon 1, 3)

 • eti gar en th osfui tou patroV hn ote sunhnthsen autw o melcisedek (Hebreus 7, 10)

 • pasa dosiV agaqh kai pan dwrhma teleion anwqen estin katabainon apo tou patroV twn fwtwn par w ouk eni parallagh h trophV aposkiasma (São Tiago 1, 17)

 • kata prognwsin qeou patroV en agiasmw pneumatoV eiV upakohn kai rantismon aimatoV ihsou cristou cariV umin kai eirhnh plhqunqeih (I São Pedro 1, 2)

 • labwn gar para qeou patroV timhn kai doxan fwnhV enecqeishV autw toiasde upo thV megaloprepouV doxhV outoV estin o uioV mou o agaphtoV eiV on egw eudokhsa (II São Pedro 1, 17)

 • o ewrakamen kai akhkoamen apaggellomen umin ina kai umeiV koinwnian echte meq hmwn kai h koinwnia de h hmetera meta tou patroV kai meta tou uiou autou ihsou cristou (I São João 1, 3)

 • mh agapate ton kosmon mhde ta en tw kosmw ean tiV agapa ton kosmon ouk estin h agaph tou patroV en autw (I São João 2, 15)


“Enquanto estivermos vivos sempre seremos tentados. A vida é uma contínua luta. Se às vezes há uma trégua é para respirarmos um pouco.” São Padre Pio de Pietrelcina