Fondare 427 Risultati per: patroV

 • kurioV o qeoV tou ouranou kai o qeoV thV ghV oV elaben me ek tou oikou tou patroV mou kai ek thV ghV hV egenhqhn oV elalhsen moi kai wmosen moi legwn soi dwsw thn ghn tauthn kai tw spermati sou autoV apostelei ton aggelon autou emprosqen sou kai lhmyh gunaika tw uiw mou isaak ekeiqen (Gênesis 24, 7)

 • all' h eiV ton oikon tou patroV mou poreush kai eiV thn fulhn mou kai lhmyh gunaika tw uiw mou ekeiqen (Gênesis 24, 38)

 • kai eipen moi kurioV w euhresthsa enantion autou autoV apostelei ton aggelon autou meta sou kai euodwsei thn odon sou kai lhmyh gunaika tw uiw mou ek thV fulhV mou kai ek tou oikou tou patroV mou (Gênesis 24, 40)

 • kai panta ta freata a wruxan oi paideV tou patroV autou en tw cronw tou patroV autou enefraxan auta oi fulistiim kai eplhsan auta ghV (Gênesis 26, 15)

 • kai palin isaak wruxen ta freata tou udatoV a wruxan oi paideV abraam tou patroV autou kai enefraxan auta oi fulistiim meta to apoqanein abraam ton patera autou kai epwnomasen autoiV onomata kata ta onomata a epwnomasen abraam o pathr autou (Gênesis 26, 18)

 • kai wfqh autw kurioV en th nukti ekeinh kai eipen egw eimi o qeoV abraam tou patroV sou mh fobou meta sou gar eimi kai huloghka se kai plhqunw to sperma sou dia abraam ton patera sou (Gênesis 26, 24)

 • rebekka de eipen proV iakwb ton uion authV ton elassw ide egw hkousa tou patroV sou lalountoV proV hsau ton adelfon sou legontoV (Gênesis 27, 6)

 • kai douleusatwsan soi eqnh kai proskunhsousin soi arconteV kai ginou kurioV tou adelfou sou kai proskunhsousin soi oi uioi tou patroV sou o katarwmenoV se epikataratoV o de eulogwn se euloghmenoV (Gênesis 27, 29)

 • kai egeneto meta to pausasqai isaak eulogounta iakwb ton uion autou kai egeneto wV exhlqen iakwb apo proswpou isaak tou patroV autou kai hsau o adelfoV autou hlqen apo thV qhraV (Gênesis 27, 30)

 • egeneto de hnika hkousen hsau ta rhmata isaak tou patroV autou anebohsen fwnhn megalhn kai pikran sfodra kai eipen euloghson dh kame pater (Gênesis 27, 34)

 • kai enekotei hsau tw iakwb peri thV eulogiaV hV euloghsen auton o pathr autou eipen de hsau en th dianoia eggisatwsan ai hmerai tou penqouV tou patroV mou ina apokteinw iakwb ton adelfon mou (Gênesis 27, 41)

 • anastaV apodraqi eiV thn mesopotamian eiV ton oikon baqouhl tou patroV thV mhtroV sou kai labe seautw ekeiqen gunaika ek twn qugaterwn laban tou adelfou thV mhtroV sou (Gênesis 28, 2)


“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina