1. egeneto de en tw kairw ekeinw katebh ioudaV apo twn adelfwn autou kai afiketo ewV proV anqrwpon tina odollamithn w onoma iraV

2. kai eiden ekei ioudaV qugatera anqrwpou cananaiou h onoma saua kai elaben authn kai eishlqen proV authn

3. kai sullabousa eteken uion kai ekalesen to onoma autou hr

4. kai sullabousa eti eteken uion kai ekalesen to onoma autou aunan

5. kai prosqeisa eti eteken uion kai ekalesen to onoma autou shlwm auth de hn en casbi hnika eteken autouV

6. kai elaben ioudaV gunaika hr tw prwtotokw autou h onoma qamar

7. egeneto de hr prwtotokoV iouda ponhroV enantion kuriou kai apekteinen auton o qeoV

8. eipen de ioudaV tw aunan eiselqe proV thn gunaika tou adelfou sou kai gambreusai authn kai anasthson sperma tw adelfw sou

9. gnouV de aunan oti ouk autw estai to sperma egineto otan eishrceto proV thn gunaika tou adelfou autou execeen epi thn ghn tou mh dounai sperma tw adelfw autou

10. ponhron de efanh enantion tou qeou oti epoihsen touto kai eqanatwsen kai touton

11. eipen de ioudaV qamar th numfh autou kaqou chra en tw oikw tou patroV sou ewV megaV genhtai shlwm o uioV mou eipen gar mhpote apoqanh kai outoV wsper oi adelfoi autou apelqousa de qamar ekaqhto en tw oikw tou patroV authV

12. eplhqunqhsan de ai hmerai kai apeqanen saua h gunh iouda kai paraklhqeiV ioudaV anebh epi touV keirontaV ta probata autou autoV kai iraV o poimhn autou o odollamithV eiV qamna

13. kai aphggelh qamar th numfh autou legonteV idou o penqeroV sou anabainei eiV qamna keirai ta probata autou

14. kai perielomenh ta imatia thV chreusewV af' eauthV periebaleto qeristron kai ekallwpisato kai ekaqisen proV taiV pulaiV ainan h estin en parodw qamna eiden gar oti megaV gegonen shlwm autoV de ouk edwken authn autw gunaika

15. kai idwn authn ioudaV edoxen authn pornhn einai katekaluyato gar to proswpon authV kai ouk epegnw authn

16. exeklinen de proV authn thn odon kai eipen auth eason me eiselqein proV se ou gar egnw oti h numfh autou estin h de eipen ti moi dwseiV ean eiselqhV proV me

17. o de eipen egw soi apostelw erifon aigwn ek twn probatwn h de eipen ean dwV arrabwna ewV tou aposteilai se

18. o de eipen tina ton arrabwna soi dwsw h de eipen ton daktulion sou kai ton ormiskon kai thn rabdon thn en th ceiri sou kai edwken auth kai eishlqen proV authn kai en gastri elaben ex autou

19. kai anastasa aphlqen kai perieilato to qeristron af' eauthV kai enedusato ta imatia thV chreusewV authV

20. apesteilen de ioudaV ton erifon ex aigwn en ceiri tou poimenoV autou tou odollamitou komisasqai ton arrabwna para thV gunaikoV kai ouc euren authn

21. ephrwthsen de touV andraV touV ek tou topou pou estin h pornh h genomenh en ainan epi thV odou kai eipan ouk hn entauqa pornh

22. kai apestrafh proV ioudan kai eipen ouc euron kai oi anqrwpoi oi ek tou topou legousin mh einai wde pornhn

23. eipen de ioudaV ecetw auta alla mhpote katagelasqwmen egw men apestalka ton erifon touton su de ouc eurhkaV

24. egeneto de meta trimhnon aphggelh tw iouda legonteV ekpeporneuken qamar h numfh sou kai idou en gastri ecei ek porneiaV eipen de ioudaV exagagete authn kai katakauqhtw

25. auth de agomenh apesteilen proV ton penqeron authV legousa ek tou anqrwpou tinoV tauta estin egw en gastri ecw kai eipen epignwqi tinoV o daktulioV kai o ormiskoV kai h rabdoV auth

26. epegnw de ioudaV kai eipen dedikaiwtai qamar h egw ou eineken ouk edwka authn shlwm tw uiw mou kai ou proseqeto eti tou gnwnai authn

27. egeneto de hnika etikten kai thde hn diduma en th gastri authV

28. egeneto de en tw tiktein authn o eiV proexhnegken thn ceira labousa de h maia edhsen epi thn ceira autou kokkinon legousa outoV exeleusetai proteroV

29. wV de episunhgagen thn ceira kai euquV exhlqen o adelfoV autou h de eipen ti diekoph dia se fragmoV kai ekalesen to onoma autou fareV

30. kai meta touto exhlqen o adelfoV autou ef' w hn epi th ceiri autou to kokkinon kai ekalesen to onoma autou zara

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina