20. kai idou esh siwpwn kai mh dunamenoV lalhsai acri hV hmeraV genhtai tauta anq wn ouk episteusaV toiV logoiV mou oitineV plhrwqhsontai eiV ton kairon autwn

“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina