1. hggizen de h eorth twn azumwn h legomenh pasca

2. kai ezhtoun oi arciereiV kai oi grammateiV to pwV anelwsin auton efobounto gar ton laon

3. eishlqen de o satanaV eiV ioudan ton epikaloumenon iskariwthn onta ek tou ariqmou twn dwdeka

4. kai apelqwn sunelalhsen toiV arciereusin kai toiV strathgoiV to pwV auton paradw autoiV

5. kai ecarhsan kai suneqento autw argurion dounai

6. kai exwmologhsen kai ezhtei eukairian tou paradounai auton autoiV ater oclou

7. hlqen de h hmera twn azumwn en h edei quesqai to pasca

8. kai apesteilen petron kai iwannhn eipwn poreuqenteV etoimasate hmin to pasca ina fagwmen

9. oi de eipon autw pou qeleiV etoimaswmen

10. o de eipen autoiV idou eiselqontwn umwn eiV thn polin sunanthsei umin anqrwpoV keramion udatoV bastazwn akolouqhsate autw eiV thn oikian ou eisporeuetai

11. kai ereite tw oikodespoth thV oikiaV legei soi o didaskaloV pou estin to kataluma opou to pasca meta twn maqhtwn mou fagw

12. kakeinoV umin deixei anwgeon mega estrwmenon ekei etoimasate

13. apelqonteV de euron kaqwV eirhken autoiV kai htoimasan to pasca

14. kai ote egeneto h wra anepesen kai oi dwdeka apostoloi sun autw

15. kai eipen proV autouV epiqumia epequmhsa touto to pasca fagein meq umwn pro tou me paqein

16. legw gar umin oti ouketi ou mh fagw ex autou ewV otou plhrwqh en th basileia tou qeou

17. kai dexamenoV pothrion eucaristhsaV eipen labete touto kai diamerisate eautoiV

18. legw gar umin oti ou mh piw apo tou gennhmatoV thV ampelou ewV otou h basileia tou qeou elqh

19. kai labwn arton eucaristhsaV eklasen kai edwken autoiV legwn touto estin to swma mou to uper umwn didomenon touto poieite eiV thn emhn anamnhsin

20. wsautwV kai to pothrion meta to deipnhsai legwn touto to pothrion h kainh diaqhkh en tw aimati mou to uper umwn ekcunomenon

21. plhn idou h ceir tou paradidontoV me met emou epi thV trapezhV

22. kai o men uioV tou anqrwpou poreuetai kata to wrismenon plhn ouai tw anqrwpw ekeinw di ou paradidotai

23. kai autoi hrxanto suzhtein proV eautouV to tiV ara eih ex autwn o touto mellwn prassein

24. egeneto de kai filoneikia en autoiV to tiV autwn dokei einai meizwn

25. o de eipen autoiV oi basileiV twn eqnwn kurieuousin autwn kai oi exousiazonteV autwn euergetai kalountai

26. umeiV de ouc outwV all o meizwn en umin genesqw wV o newteroV kai o hgoumenoV wV o diakonwn

27. tiV gar meizwn o anakeimenoV h o diakonwn ouci o anakeimenoV egw de eimi en mesw umwn wV o diakonwn

28. umeiV de este oi diamemenhkoteV met emou en toiV peirasmoiV mou

29. kagw diatiqemai umin kaqwV dieqeto moi o pathr mou basileian

30. ina esqihte kai pinhte epi thV trapezhV mou en th basileia mou kai kaqishsqe epi qronwn krinonteV taV dwdeka fulaV tou israhl

31. eipen de o kurioV simwn simwn idou o satanaV exhthsato umaV tou siniasai wV ton siton

32. egw de edehqhn peri sou ina mh ekleiph h pistiV sou kai su pote epistreyaV sthrixon touV adelfouV sou

33. o de eipen autw kurie meta sou etoimoV eimi kai eiV fulakhn kai eiV qanaton poreuesqai

34. o de eipen legw soi petre ou mh fwnhsei shmeron alektwr prin h triV aparnhsh mh eidenai me

35. kai eipen autoiV ote apesteila umaV ater balantiou kai phraV kai upodhmatwn mh tinoV usterhsate oi de eipon oudenoV

36. eipen oun autoiV alla nun o ecwn balantion aratw omoiwV kai phran kai o mh ecwn pwlhsatw to imation autou kai agorasatw macairan

37. legw gar umin oti eti touto to gegrammenon dei telesqhnai en emoi to kai meta anomwn elogisqh kai gar ta peri emou teloV ecei

38. oi de eipon kurie idou macairai wde duo o de eipen autoiV ikanon estin

39. kai exelqwn eporeuqh kata to eqoV eiV to oroV twn elaiwn hkolouqhsan de autw kai oi maqhtai autou

40. genomenoV de epi tou topou eipen autoiV proseucesqe mh eiselqein eiV peirasmon

41. kai autoV apespasqh ap autwn wsei liqou bolhn kai qeiV ta gonata proshuceto

42. legwn pater ei boulei parenegkein to pothrion touto ap emou plhn mh to qelhma mou alla to son genesqw

43. wfqh de autw aggeloV ap ouranou eniscuwn auton

44. kai genomenoV en agwnia ektenesteron proshuceto egeneto de o idrwV autou wsei qromboi aimatoV katabainonteV epi thn ghn

45. kai anastaV apo thV proseuchV elqwn proV touV maqhtaV euren autouV koimwmenouV apo thV luphV

46. kai eipen autoiV ti kaqeudete anastanteV proseucesqe ina mh eiselqhte eiV peirasmon

47. eti de autou lalountoV idou ocloV kai o legomenoV ioudaV eiV twn dwdeka prohrceto autwn kai hggisen tw ihsou filhsai auton

48. o de ihsouV eipen autw iouda filhmati ton uion tou anqrwpou paradidwV

49. idonteV de oi peri auton to esomenon eipon autw kurie ei pataxomen en macaira

50. kai epataxen eiV tiV ex autwn ton doulon tou arcierewV kai afeilen autou to ouV to dexion

51. apokriqeiV de o ihsouV eipen eate ewV toutou kai ayamenoV tou wtiou autou iasato auton

52. eipen de o ihsouV proV touV paragenomenouV ep auton arciereiV kai strathgouV tou ierou kai presbuterouV wV epi lhsthn exelhluqate meta macairwn kai xulwn

53. kaq hmeran ontoV mou meq umwn en tw ierw ouk exeteinate taV ceiraV ep eme all auth umwn estin h wra kai h exousia tou skotouV

54. sullabonteV de auton hgagon kai eishgagon auton eiV ton oikon tou arcierewV o de petroV hkolouqei makroqen

55. ayantwn de pur en mesw thV aulhV kai sugkaqisantwn autwn ekaqhto o petroV en mesw autwn

56. idousa de auton paidiskh tiV kaqhmenon proV to fwV kai atenisasa autw eipen kai outoV sun autw hn

57. o de hrnhsato auton legwn gunai ouk oida auton

58. kai meta bracu eteroV idwn auton efh kai su ex autwn ei o de petroV eipen anqrwpe ouk eimi

59. kai diastashV wsei wraV miaV alloV tiV diiscurizeto legwn ep alhqeiaV kai outoV met autou hn kai gar galilaioV estin

60. eipen de o petroV anqrwpe ouk oida o legeiV kai paracrhma eti lalountoV autou efwnhsen o alektwr

61. kai strafeiV o kurioV enebleyen tw petrw kai upemnhsqh o petroV tou logou tou kuriou wV eipen autw oti prin alektora fwnhsai aparnhsh me triV

62. kai exelqwn exw o petroV eklausen pikrwV

63. kai oi andreV oi suneconteV ton ihsoun enepaizon autw deronteV

64. kai perikaluyanteV auton etupton autou to proswpon kai ephrwtwn auton legonteV profhteuson tiV estin o paisaV se

65. kai etera polla blasfhmounteV elegon eiV auton

66. kai wV egeneto hmera sunhcqh to presbuterion tou laou arciereiV te kai grammateiV kai anhgagon auton eiV to sunedrion eautwn legonteV

67. ei su ei o cristoV eipe hmin eipen de autoiV ean umin eipw ou mh pisteushte

68. ean de kai erwthsw ou mh apokriqhte moi h apolushte

69. apo tou nun estai o uioV tou anqrwpou kaqhmenoV ek dexiwn thV dunamewV tou qeou

70. eipon de panteV su oun ei o uioV tou qeou o de proV autouV efh umeiV legete oti egw eimi

71. oi de eipon ti eti creian ecomen marturiaV autoi gar hkousamen apo tou stomatoV autou

Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina