1. qee paterwn kai kurie tou eleouV o poihsaV ta panta en logw sou

2. kai th sofia sou kataskeuasaV anqrwpon ina despozh twn upo sou genomenwn ktismatwn

3. kai dieph ton kosmon en osiothti kai dikaiosunh kai en euquthti yuchV krisin krinh

4. doV moi thn twn swn qronwn paredron sofian kai mh me apodokimashV ek paidwn sou

5. oti egw douloV soV kai uioV thV paidiskhV sou anqrwpoV asqenhV kai oligocronioV kai elasswn en sunesei krisewV kai nomwn

6. kan gar tiV h teleioV en uioiV anqrwpwn thV apo sou sofiaV apoushV eiV ouden logisqhsetai

7. su me proeilw basilea laou sou kai dikasthn uiwn sou kai qugaterwn

8. eipaV oikodomhsai naon en orei agiw sou kai en polei kataskhnwsewV sou qusiasthrion mimhma skhnhV agiaV hn prohtoimasaV ap' archV

9. kai meta sou h sofia h eiduia ta erga sou kai parousa ote epoieiV ton kosmon kai epistamenh ti areston en ofqalmoiV sou kai ti euqeV en entolaiV sou

10. exaposteilon authn ex agiwn ouranwn kai apo qronou doxhV sou pemyon authn ina sumparousa moi kopiash kai gnw ti euareston estin para soi

11. oide gar ekeinh panta kai suniei kai odhghsei me en taiV praxesi mou swfronwV kai fulaxei me en th doxh authV

12. kai estai prosdekta ta erga mou kai diakrinw ton laon sou dikaiwV kai esomai axioV qronwn patroV mou

13. tiV gar anqrwpoV gnwsetai boulhn qeou h tiV enqumhqhsetai ti qelei o kurioV

14. logismoi gar qnhtwn deiloi kai episfaleiV ai epinoiai hmwn

15. fqarton gar swma barunei yuchn kai briqei to gewdeV skhnoV noun polufrontida

16. kai moliV eikazomen ta epi ghV kai ta en cersin euriskomen meta ponou ta de en ouranoiV tiV exicniasen

17. boulhn de sou tiV egnw ei mh su edwkaV sofian kai epemyaV to agion sou pneuma apo uyistwn

18. kai outwV diwrqwqhsan ai triboi twn epi ghV kai ta aresta sou edidacqhsan anqrwpoi kai th sofia eswqhsan

“Mantenha-se sempre muito unido à Igreja Católica, pois somente ela pode lhe dar a verdadeira paz, porque somente ela possui Jesus Sacramentado que é o verdadeiro príncipe da paz.” São Padre Pio de Pietrelcina