1. to loipon proseucesqe adelfoi peri hmwn ina o logoV tou kuriou trech kai doxazhtai kaqwV kai proV umaV

2. kai ina rusqwmen apo twn atopwn kai ponhrwn anqrwpwn ou gar pantwn h pistiV

3. pistoV de estin o kurioV oV sthrixei umaV kai fulaxei apo tou ponhrou

4. pepoiqamen de en kuriw ef umaV oti a paraggellomen umin kai poieite kai poihsete

5. o de kurioV kateuqunai umwn taV kardiaV eiV thn agaphn tou qeou kai eiV upomonhn tou cristou

6. paraggellomen de umin adelfoi en onomati tou kuriou hmwn ihsou cristou stellesqai umaV apo pantoV adelfou ataktwV peripatountoV kai mh kata thn paradosin hn parelaben par hmwn

7. autoi gar oidate pwV dei mimeisqai hmaV oti ouk htakthsamen en umin

8. oude dwrean arton efagomen para tinoV all en kopw kai mocqw nukta kai hmeran ergazomenoi proV to mh epibarhsai tina umwn

9. ouc oti ouk ecomen exousian all ina eautouV tupon dwmen umin eiV to mimeisqai hmaV

10. kai gar ote hmen proV umaV touto parhggellomen umin oti ei tiV ou qelei ergazesqai mhde esqietw

11. akouomen gar tinaV peripatountaV en umin ataktwV mhden ergazomenouV alla periergazomenouV

12. toiV de toioutoiV paraggellomen kai parakaloumen dia tou kuriou hmwn ihsou cristou ina meta hsuciaV ergazomenoi ton eautwn arton esqiwsin

13. umeiV de adelfoi mh ekkakhshte kalopoiounteV

14. ei de tiV ouc upakouei tw logw hmwn dia thV epistolhV touton shmeiousqe kai mh sunanamignusqe autw ina entraph

15. kai mh wV ecqron hgeisqe alla nouqeteite wV adelfon

16. autoV de o kurioV thV eirhnhV dwh umin thn eirhnhn dia pantoV en panti tropw o kurioV meta pantwn umwn

17. o aspasmoV th emh ceiri paulou o estin shmeion en pash epistolh outwV grafw

18. h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn umwn amhn [proV qessalonikeiV deutera egrafh apo aqhnwn]

A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina