7. kai exhlqon opisw autou oi andreV iwab kai o cereqqi kai o feleqqi kai panteV oi dunatoi kai exhlqan ex ierousalhm diwxai opisw sabee uiou bocori

“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina