1. kai etaracqh o basileuV kai anebh eiV to uperwon thV pulhV kai eklausen kai outwV eipen en tw poreuesqai auton uie mou abessalwm uie mou uie mou abessalwm tiV dwh ton qanaton mou anti sou egw anti sou abessalwm uie mou uie mou

2. kai anhggelh tw iwab legonteV idou o basileuV klaiei kai penqei epi abessalwm

3. kai egeneto h swthria en th hmera ekeinh eiV penqoV panti tw law oti hkousen o laoV en th hmera ekeinh legwn oti lupeitai o basileuV epi tw uiw autou

4. kai dieklepteto o laoV en th hmera ekeinh tou eiselqein eiV thn polin kaqwV diakleptetai o laoV oi aiscunomenoi en tw autouV feugein en tw polemw

5. kai o basileuV ekruyen to proswpon autou kai ekraxen o basileuV fwnh megalh legwn uie mou abessalwm abessalwm uie mou

6. kai eishlqen iwab proV ton basilea eiV ton oikon kai eipen kathscunaV shmeron to proswpon pantwn twn doulwn sou twn exairoumenwn se shmeron kai thn yuchn twn uiwn sou kai twn qugaterwn sou kai thn yuchn twn gunaikwn sou kai twn pallakwn sou

7. tou agapan touV misountaV se kai misein touV agapwntaV se kai anhggeilaV shmeron oti ouk eisin oi arconteV sou oude paideV oti egnwka shmeron oti ei abessalwm ezh panteV hmeiV shmeron nekroi oti tote to euqeV hn en ofqalmoiV sou

8. kai nun anastaV exelqe kai lalhson eiV thn kardian twn doulwn sou oti en kuriw wmosa oti ei mh ekporeush shmeron ei aulisqhsetai anhr meta sou thn nukta tauthn kai epignwqi seautw kai kakon soi touto uper pan to kakon to epelqon soi ek neothtoV sou ewV tou nun

9. kai anesth o basileuV kai ekaqisen en th pulh kai paV o laoV anhggeilan legonteV idou o basileuV kaqhtai en th pulh kai eishlqen paV o laoV kata proswpon tou basilewV kai israhl efugen anhr eiV ta skhnwmata autou

10. kai hn paV o laoV krinomenoV en pasaiV fulaiV israhl legonteV o basileuV dauid errusato hmaV apo pantwn twn ecqrwn hmwn kai autoV exeilato hmaV ek ceiroV allofulwn kai nun pefeugen apo thV ghV kai apo thV basileiaV autou apo abessalwm

11. kai abessalwm on ecrisamen ef' hmwn apeqanen en tw polemw kai nun ina ti umeiV kwfeuete tou epistreyai ton basilea kai to rhma pantoV israhl hlqen proV ton basilea

12. kai o basileuV dauid apesteilen proV sadwk kai proV abiaqar touV iereiV legwn lalhsate proV touV presbuterouV iouda legonteV ina ti ginesqe escatoi tou epistreyai ton basilea eiV ton oikon autou kai logoV pantoV israhl hlqen proV ton basilea

13. adelfoi mou umeiV osta mou kai sarkeV mou umeiV kai ina ti ginesqe escatoi tou epistreyai ton basilea eiV ton oikon autou

14. kai tw amessai ereite ouci ostoun mou kai sarx mou su kai nun tade poihsai moi o qeoV kai tade prosqeih ei mh arcwn dunamewV esh enwpion emou pasaV taV hmeraV anti iwab

15. kai eklinen thn kardian pantoV androV iouda wV androV enoV kai apesteilan proV ton basilea legonteV epistrafhti su kai panteV oi douloi sou

16. kai epestreyen o basileuV kai hlqen ewV tou iordanou kai andreV iouda hlqan eiV galgala tou poreuesqai eiV apanthn tou basilewV diabibasai ton basilea ton iordanhn

17. kai etacunen semei uioV ghra uiou tou iemeni ek baourim kai katebh meta androV iouda eiV apanthn tou basilewV dauid

18. kai cilioi andreV met' autou ek tou beniamin kai siba to paidarion tou oikou saoul kai deka pente uioi autou met' autou kai eikosi douloi autou met' autou kai kateuqunan ton iordanhn emprosqen tou basilewV

19. kai eleitourghsan thn leitourgian tou diabibasai ton basilea kai diebh h diabasiV exegeirai ton oikon tou basilewV kai tou poihsai to euqeV en ofqalmoiV autou kai semei uioV ghra epesen epi proswpon autou enwpion tou basilewV diabainontoV autou ton iordanhn

20. kai eipen proV ton basilea mh dialogisasqw o kurioV mou anomian kai mh mnhsqhV osa hdikhsen o paiV sou en th hmera h o kurioV mou o basileuV exeporeueto ex ierousalhm tou qesqai ton basilea eiV thn kardian autou

21. oti egnw o douloV sou oti egw hmarton kai idou egw hlqon shmeron proteroV pantoV oikou iwshf tou katabhnai eiV apanthn tou kuriou mou tou basilewV

22. kai apekriqh abessa uioV sarouiaV kai eipen mh anti toutou ou qanatwqhsetai semei oti kathrasato ton criston kuriou

23. kai eipen dauid ti emoi kai umin uioi sarouiaV oti ginesqe moi shmeron eiV epiboulon shmeron ou qanatwqhsetai tiV anhr ex israhl oti ouk oida ei shmeron basileuw egw epi ton israhl

24. kai eipen o basileuV proV semei ou mh apoqanhV kai wmosen autw o basileuV

25. kai memfibosqe uioV iwnaqan uiou saoul katebh eiV apanthn tou basilewV kai ouk eqerapeusen touV podaV autou oude wnucisato oude epoihsen ton mustaka autou kai ta imatia autou ouk eplunen apo thV hmeraV hV aphlqen o basileuV ewV thV hmeraV hV autoV paregeneto en eirhnh

26. kai egeneto ote eishlqen eiV ierousalhm eiV apanthsin tou basilewV kai eipen autw o basileuV ti oti ouk eporeuqhV met' emou memfibosqe

27. kai eipen proV auton memfibosqe kurie mou basileu o douloV mou parelogisato me oti eipen o paiV sou autw episaxon moi thn onon kai epibw ep' authn kai poreusomai meta tou basilewV oti cwloV o douloV sou

28. kai meqwdeusen en tw doulw sou proV ton kurion mou ton basilea kai o kurioV mou o basileuV wV aggeloV tou qeou kai poihson to agaqon en ofqalmoiV sou

29. oti ouk hn paV o oikoV tou patroV mou all' h oti andreV qanatou tw kuriw mou tw basilei kai eqhkaV ton doulon sou en toiV esqiousin thn trapezan sou kai ti estin moi eti dikaiwma kai tou kekragenai me eti proV ton basilea

30. kai eipen autw o basileuV ina ti laleiV eti touV logouV sou eipon su kai siba dieleisqe ton agron

31. kai eipen memfibosqe proV ton basilea kai ge ta panta labetw meta to paragenesqai ton kurion mou ton basilea en eirhnh eiV ton oikon autou

32. kai berzelli o galaadithV katebh ek rwgellim kai diebh meta tou basilewV ton iordanhn ekpemyai auton ton iordanhn

33. kai berzelli anhr presbuteroV sfodra uioV ogdohkonta etwn kai autoV dieqreyen ton basilea en tw oikein auton en manaim oti anhr megaV estin sfodra

34. kai eipen o basileuV proV berzelli su diabhsh met' emou kai diaqreyw to ghraV sou met' emou en ierousalhm

35. kai eipen berzelli proV ton basilea posai hmerai etwn zwhV mou oti anabhsomai meta tou basilewV eiV ierousalhm

36. uioV ogdohkonta etwn egw eimi shmeron mh gnwsomai ana meson agaqou kai kakou h geusetai o douloV sou eti o fagomai h piomai h akousomai eti fwnhn adontwn kai adouswn ina ti estai eti o douloV sou eiV fortion epi ton kurion mou ton basilea

37. wV bracu diabhsetai o douloV sou ton iordanhn meta tou basilewV kai ina ti antapodidwsin moi o basileuV thn antapodosin tauthn

38. kaqisatw dh o douloV sou kai apoqanoumai en th polei mou para tw tafw tou patroV mou kai thV mhtroV mou kai idou o douloV sou camaam diabhsetai meta tou kuriou mou tou basilewV kai poihson autw to agaqon en ofqalmoiV sou

39. kai eipen o basileuV met' emou diabhtw camaam kagw poihsw autw to agaqon en ofqalmoiV sou kai panta osa eklexh ep' emoi poihsw soi

40. kai diebh paV o laoV ton iordanhn kai o basileuV diebh kai katefilhsen o basileuV ton berzelli kai euloghsen auton kai epestreyen eiV ton topon autou

41. kai diebh o basileuV eiV galgala kai camaam diebh met' autou kai paV o laoV iouda diabainonteV meta tou basilewV kai ge to hmisu tou laou israhl

42. kai idou paV anhr israhl paregenonto proV ton basilea kai eipon proV ton basilea ti oti ekleyan se oi adelfoi hmwn anhr iouda kai diebibasan ton basilea kai ton oikon autou ton iordanhn kai panteV andreV dauid met' autou

43. kai apekriqh paV anhr iouda proV andra israhl kai eipan dioti eggizei proV me o basileuV kai ina ti outwV equmwqhV peri tou logou toutou mh brwsei efagamen ek tou basilewV h doma edwken h arsin hren hmin

44. kai apekriqh anhr israhl tw andri iouda kai eipen deka ceireV moi en tw basilei kai prwtotokoV egw h su kai ge en tw dauid eimi uper se kai ina ti touto ubrisaV me kai ouk elogisqh o logoV mou prwtoV moi tou epistreyai ton basilea emoi kai esklhrunqh o logoV androV iouda uper ton logon androV israhl

“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina