1. etouV tritou basileuontoV baltasar orasiV hn eidon egw danihl meta to idein me thn prwthn

2. kai eidon en tw oramati tou enupniou mou emou ontoV en sousoiV th polei htiV estin en elumaidi cwra eti ontoV mou proV th pulh ailam

3. anableyaV eidon krion ena megan estwta apenanti thV pulhV kai eice kerata kai to en uyhloteron tou eterou kai to uyhloteron anebaine

4. meta de tauta eidon ton krion keratizonta proV anatolaV kai proV borran kai proV dusmaV kai meshmbrian kai panta ta qhria ouk esthsan enwpion autou kai ouk hn o ruomenoV ek twn ceirwn autou kai epoiei wV hqele kai uywqh

5. kai egw dienooumhn kai idou tragoV aigwn hrceto apo dusmwn epi proswpou thV ghV kai ouc hpteto thV ghV kai hn tou tragou keraV en ana meson twn ofqalmwn autou

6. kai hlqen epi ton krion ton ta kerata econta on eidon estwta proV th pulh kai edrame proV auton en qumw orghV

7. kai eidon auton prosagonta proV ton krion kai equmwqh ep' auton kai epataxe kai sunetriye ta duo kerata autou kai ouketi hn iscuV en tw kriw sthnai katenanti tou tragou kai esparaxen auton epi thn ghn kai sunetriyen auton kai ouk hn o ruomenoV ton krion apo tou tragou

8. kai o tragoV twn aigwn katiscuse sfodra kai ote katiscuse sunetribh autou to keraV to mega kai anebh etera tessara kerata katopisqen autou eiV touV tessaraV anemouV tou ouranou

9. kai ex enoV autwn anefuh keraV iscuron en kai katiscuse kai epataxen epi meshmbrian kai ep' anatolaV kai epi borran

10. kai uywqh ewV twn asterwn tou ouranou kai erracqh epi thn ghn apo twn asterwn kai apo autwn katepathqh

11. ewV o arcistrathgoV rusetai thn aicmalwsian kai di' auton ta orh ta ap' aiwnoV erracqh kai exhrqh o topoV autwn kai qusia kai eqhken authn ewV camai epi thn ghn kai euwdwqh kai egenhqh kai to agion erhmwqhsetai

12. kai egenhqhsan epi th qusia ai amartiai kai errifh camai h dikaiosunh kai epoihse kai euwdwqh

13. kai hkouon eterou agiou lalountoV kai eipen o eteroV tw felmouni tw lalounti ewV tinoV to orama sthsetai kai h qusia h arqeisa kai h amartia erhmwsewV h doqeisa kai ta agia erhmwqhsetai eiV katapathma

14. kai eipen autw ewV esperaV kai prwi hmerai disciliai triakosiai kai kaqarisqhsetai to agion

15. kai egeneto en tw qewrein me egw danihl to orama ezhtoun dianohqhnai kai idou esth katenantion mou wV orasiV anqrwpou

16. kai hkousa fwnhn anqrwpou ana meson tou oulai kai ekalese kai eipen gabrihl sunetison ekeinon thn orasin kai anabohsaV eipen o anqrwpoV epi to prostagma ekeino h orasiV

17. kai hlqe kai esth ecomenoV mou thV stasewV kai en tw ercesqai auton eqorubhqhn kai epesa epi proswpon mou kai eipen moi dianohqhti uie anqrwpou eti gar eiV wran kairou touto to orama

18. kai lalountoV autou met' emou ekoimhqhn epi proswpon camai kai ayamenoV mou hgeire me epi tou topou

19. kai eipe moi idou egw apaggellw soi a estai ep' escatou thV orghV toiV uioiV tou laou sou eti gar eiV wraV kairou sunteleiaV menei

20. ton krion on eideV ton econta ta kerata basileuV mhdwn kai perswn esti

21. kai o tragoV twn aigwn basileuV twn ellhnwn esti kai to keraV to mega to ana meson twn ofqalmwn autou autoV o basileuV o prwtoV

22. kai ta suntribenta kai anabanta opisw autou tessara kerata tessareV basileiV tou eqnouV autou anasthsontai ou kata thn iscun autou

23. kai ep' escatou thV basileiaV autwn plhroumenwn twn amartiwn autwn anasthsetai basileuV anaidhV proswpw dianooumenoV ainigmata

24. kai sterewqhsetai h iscuV autou kai ouk en th iscui autou kai qaumastwV fqerei kai euodwqhsetai kai poihsei kai fqerei dunastaV kai dhmon agiwn

25. kai epi touV agiouV to dianohma autou kai euodwqhsetai to yeudoV en taiV cersin autou kai h kardia autou uywqhsetai kai dolw afaniei pollouV kai epi apwleiaV andrwn sthsetai kai poihsei sunagwghn ceiroV kai apodwsetai

26. to orama to esperaV kai prwi hureqh ep' alhqeiaV kai nun pefragmenon to orama eti gar eiV hmeraV pollaV

27. egw danihl asqenhsaV hmeraV pollaV kai anastaV epragmateuomhn palin basilika kai exeluomhn epi tw oramati kai oudeiV hn o dianooumenoV

“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina