Talált 1291 Eredmények: upo

 • exeteinen de mwushV thn ceira epi thn qalassan kai apekatesth to udwr proV hmeran epi cwraV oi de aiguptioi efugon upo to udwr kai exetinaxen kurioV touV aiguptiouV meson thV qalasshV (Êxodo 14, 27)

 • kai eipan proV autouV oi uioi israhl ofelon apeqanomen plhgenteV upo kuriou en gh aiguptw otan ekaqisamen epi twn lebhtwn twn krewn kai hsqiomen artouV eiV plhsmonhn oti exhgagete hmaV eiV thn erhmon tauthn apokteinai pasan thn sunagwghn tauthn en limw (Êxodo 16, 3)

 • eipen de kurioV proV mwushn katagrayon touto eiV mnhmosunon en bibliw kai doV eiV ta wta ihsoi oti aloifh exaleiyw to mnhmosunon amalhk ek thV upo ton ouranon (Êxodo 17, 14)

 • fqora katafqarhsh anupomonhtw kai su kai paV o laoV outoV oV estin meta sou baru soi to rhma touto ou dunhsh poiein monoV (Êxodo 18, 18)

 • kai exhgagen mwushV ton laon eiV sunanthsin tou qeou ek thV parembolhV kai paresthsan upo to oroV (Êxodo 19, 17)

 • ou poihseiV seautw eidwlon oude pantoV omoiwma osa en tw ouranw anw kai osa en th gh katw kai osa en toiV udasin upokatw thV ghV (Êxodo 20, 4)

 • th de hmera th ebdomh sabbata kuriw tw qew sou ou poihseiV en auth pan ergon su kai o uioV sou kai h qugathr sou o paiV sou kai h paidiskh sou o bouV sou kai to upozugion sou kai pan kthnoV sou kai o proshlutoV o paroikwn en soi (Êxodo 20, 10)

 • ouk epiqumhseiV thn gunaika tou plhsion sou ouk epiqumhseiV thn oikian tou plhsion sou oute ton agron autou oute ton paida autou oute thn paidiskhn autou oute tou booV autou oute tou upozugiou autou oute pantoV kthnouV autou oute osa tw plhsion sou estin (Êxodo 20, 17)

 • ean de tiV pataxh ton paida autou h thn paidiskhn autou en rabdw kai apoqanh upo taV ceiraV autou dikh ekdikhqhtw (Êxodo 21, 20)

 • kata pan rhton adikhma peri te moscou kai upozugiou kai probatou kai imatiou kai pashV apwleiaV thV egkaloumenhV o ti oun an h enwpion tou qeou eleusetai h krisiV amfoterwn kai o alouV dia tou qeou apoteisei diploun tw plhsion (Êxodo 22, 8)

 • ean de tiV dw tw plhsion upozugion h moscon h probaton h pan kthnoV fulaxai kai suntribh h teleuthsh h aicmalwton genhtai kai mhdeiV gnw (Êxodo 22, 9)

 • outwV poihseiV ton moscon sou kai to probaton sou kai to upozugion sou epta hmeraV estai upo thn mhtera th de ogdoh hmera apodwseiV moi auto (Êxodo 22, 29)


“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina