Talált 32 Eredmények: tinaV

 • kai oikhson met' autou hmeraV tinaV ewV tou apostreyai ton qumon (Gênesis 27, 44)

 • mh gar tiV upolaboi oti estin parelkusiV peirataiV epi tinaV de ouk epeleusetai enedra par' autou (Jó 25, 3)

 • kai aphren bakcidhV apo ierousalhm kai parenebalen en bhqzaiq kai apesteilen kai sunelaben pollouV apo twn met' autou automolhsantwn andrwn kai tinaV tou laou kai equsen autouV eiV to frear to mega (I Macabeus 7, 19)

 • kai ote emequsqh simwn kai oi uioi autou exanesth ptolemaioV kai oi par' autou kai elabon ta opla autwn kai epeishlqon tw simwni eiV to sumposion kai apekteinan auton kai touV duo uiouV autou kai tinaV twn paidariwn autou (I Macabeus 16, 16)

 • di' hn aitian pollouV men autwn traumatiaV epoihsan tinaV de kai katebalon pantaV de eiV fughn sunhlasan auton de ton ierosulon para to gazofulakion eceirwsanto (II Macabeus 4, 42)

 • oi de peri ton simwna filargurhsanteV upo tinwn twn en toiV purgoiV epeisqhsan arguriw eptakiV de muriaV dracmaV labonteV eiasan tinaV diarruhnai (II Macabeus 10, 20)

 • dio speusate kai pemyate tinaV opwV kai hmeiV epignwmen opoiaV este gnwmhV (II Macabeus 11, 37)

 • kai idonteV tinaV twn maqhtwn autou koinaiV cersin tout estin aniptoiV esqiontaV artouV ememyanto (São Marcos 7, 2)

 • kai apostellousin proV auton tinaV twn farisaiwn kai twn hrwdianwn ina auton agreuswsin logw (São Marcos 12, 13)

 • kai proskalesamenoV duo tinaV twn maqhtwn autou o iwannhV epemyen proV ton ihsoun legwn su ei o ercomenoV h allon prosdokwmen (São Lucas 7, 19)

 • eipen de kai proV tinaV touV pepoiqotaV ef eautoiV oti eisin dikaioi kai exouqenountaV touV loipouV thn parabolhn tauthn (São Lucas 18, 9)

 • hthsato par autou epistolaV eiV damaskon proV taV sunagwgaV opwV ean tinaV eurh thV odou ontaV andraV te kai gunaikaV dedemenouV agagh eiV ierousalhm (Atos dos Apóstolos 9, 2)


“Resigna-te a ser neste momento uma pequena abelha. E enquanto esperas ser uma grande abelha, ágil, hábil, capaz de fabricar bom mel, humilha-te com muito amor perante Deus e os homens, pois Deus fala aos que se mantêm diante dele humildemente”. São Padre Pio de Pietrelcina