Talált 6968 Eredmények: epi

 • kai ta ptwmata autwn epi thV plateiaV polewV thV megalhV htiV kaleitai pneumatikwV sodoma kai aiguptoV opou kai o kurioV hmwn estaurwqh (Apocalipse 11, 8)

 • kai oi katoikounteV epi thV ghV carousin ep autoiV kai eufranqhsontai kai dwra pemyousin allhloiV oti outoi oi duo profhtai ebasanisan touV katoikountaV epi thV ghV (Apocalipse 11, 10)

 • kai meta taV treiV hmeraV kai hmisu pneuma zwhV ek tou qeou eishlqen ep autouV kai esthsan epi touV podaV autwn kai foboV megaV epesen epi touV qewrountaV autouV (Apocalipse 11, 11)

 • kai oi eikosi kai tessareV presbuteroi oi enwpion tou qeou kaqhmenoi epi touV qronouV autwn epesan epi ta proswpa autwn kai prosekunhsan tw qew (Apocalipse 11, 16)

 • kai shmeion mega wfqh en tw ouranw gunh peribeblhmenh ton hlion kai h selhnh upokatw twn podwn authV kai epi thV kefalhV authV stefanoV asterwn dwdeka (Apocalipse 12, 1)

 • kai wfqh allo shmeion en tw ouranw kai idou drakwn megaV purroV ecwn kefalaV epta kai kerata deka kai epi taV kefalaV autou diadhmata epta (Apocalipse 12, 3)

 • kai ebohqhsen h gh th gunaiki kai hnoixen h gh to stoma authV kai katepien ton potamon on ebalen o drakwn ek tou stomatoV autou (Apocalipse 12, 16)

 • kai wrgisqh o drakwn epi th gunaiki kai aphlqen poihsai polemon meta twn loipwn tou spermatoV authV twn thrountwn taV entolaV tou qeou kai econtwn thn marturian tou ihsou cristou (Apocalipse 12, 17)

 • kai estaqhn epi thn ammon thV qalasshV kai eidon ek thV qalasshV qhrion anabainon econ kefalaV epta kai kerata deka kai epi twn keratwn autou deka diadhmata kai epi taV kefalaV autou onoma blasfhmiaV (Apocalipse 13, 1)

 • kai edoqh autw polemon poihsai meta twn agiwn kai nikhsai autouV kai edoqh autw exousia epi pasan fulhn kai glwssan kai eqnoV (Apocalipse 13, 7)

 • kai proskunhsousin autw panteV oi katoikounteV epi thV ghV wn ou gegraptai ta onomata en th biblw thV zwhV tou arniou esfagmenou apo katabolhV kosmou (Apocalipse 13, 8)

 • kai plana touV katoikountaV epi thV ghV dia ta shmeia a edoqh autw poihsai enwpion tou qhriou legwn toiV katoikousin epi thV ghV poihsai eikona tw qhriw o ecei thn plhghn thV macairaV kai ezhsen (Apocalipse 13, 14)


“É necessário manter o coração aberto para o Céu e aguardar, de lá, o celeste orvalho.” São Padre Pio de Pietrelcina