Talált 6968 Eredmények: epi

 • mnhmoneue oun pwV eilhfaV kai hkousaV kai threi kai metanohson ean oun mh grhgorhshV hxw epi se wV klepthV kai ou mh gnwV poian wran hxw epi se (Apocalipse 3, 3)

 • oti ethrhsaV ton logon thV upomonhV mou kagw se thrhsw ek thV wraV tou peirasmou thV melloushV ercesqai epi thV oikoumenhV olhV peirasai touV katoikountaV epi thV ghV (Apocalipse 3, 10)

 • idou esthka epi thn quran kai krouw ean tiV akoush thV fwnhV mou kai anoixh thn quran eiseleusomai proV auton kai deipnhsw met autou kai autoV met emou (Apocalipse 3, 20)

 • kai euqewV egenomhn en pneumati kai idou qronoV ekeito en tw ouranw kai epi tou qronou kaqhmenoV (Apocalipse 4, 2)

 • kai kukloqen tou qronou qronoi eikosi kai tessareV kai epi touV qronouV eidon touV eikosi kai tessaraV presbuterouV kaqhmenouV peribeblhmenouV en imatioiV leukoiV kai escon epi taV kefalaV autwn stefanouV crusouV (Apocalipse 4, 4)

 • kai otan dwsousin ta zwa doxan kai timhn kai eucaristian tw kaqhmenw epi tou qronou tw zwnti eiV touV aiwnaV twn aiwnwn (Apocalipse 4, 9)

 • pesountai oi eikosi kai tessareV presbuteroi enwpion tou kaqhmenou epi tou qronou kai proskunousin tw zwnti eiV touV aiwnaV twn aiwnwn kai ballousin touV stefanouV autwn enwpion tou qronou legonteV (Apocalipse 4, 10)

 • kai eidon epi thn dexian tou kaqhmenou epi tou qronou biblion gegrammenon eswqen kai opisqen katesfragismenon sfragisin epta (Apocalipse 5, 1)

 • kai oudeiV hdunato en tw ouranw oude epi thV ghV oude upokatw thV ghV anoixai to biblion oude blepein auto (Apocalipse 5, 3)

 • kai hlqen kai eilhfen to biblion ek thV dexiaV tou kaqhmenou epi tou qronou (Apocalipse 5, 7)

 • kai epoihsaV hmaV tw qew hmwn basileiV kai iereiV kai basileusomen epi thV ghV (Apocalipse 5, 10)

 • kai pan ktisma o estin en tw ouranw kai en th gh kai upokatw thV ghV kai epi thV qalasshV a estin kai ta en autoiV panta hkousa legontaV tw kaqhmenw epi tou qronou kai tw arniw h eulogia kai h timh kai h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn (Apocalipse 5, 13)


“Queira o dulcíssimo Jesus conservar-nos na Sua graça e dar-nos a felicidade de sermos admitidos, quando Ele quiser, no eterno convívio…” São Padre Pio de Pietrelcina