Talált 1200 Eredmények: ep'

 • kai to moscarion thV amartiaV poihseiV th hmera tou kaqarismou kai kaqarieiV to qusiasthrion en tw agiazein se ep' autw kai criseiV auto wste agiasai auto (Êxodo 29, 36)

 • kai qumiasei ep' autou aarwn qumiama sunqeton lepton to prwi prwi otan episkeuazh touV lucnouV qumiasei ep' autou (Êxodo 30, 7)

 • kai otan exapth aarwn touV lucnouV oye qumiasei ep' autou qumiama endelecismou dia pantoV enanti kuriou eiV geneaV autwn (Êxodo 30, 8)

 • kai ouk anoiseiV ep' autou qumiama eteron karpwma qusian kai spondhn ou speiseiV ep' autou (Êxodo 30, 9)

 • kai exilasetai ep' auto aarwn epi twn keratwn autou apax tou eniautou apo tou aimatoV tou kaqarismou twn amartiwn tou exilasmou apax tou eniautou kaqariei auto eiV taV geneaV autwn agion twn agiwn estin kuriw (Êxodo 30, 10)

 • thn skhnhn tou marturiou kai thn kibwton thV diaqhkhV kai to ilasthrion to ep' authV kai thn diaskeuhn thV skhnhV (Êxodo 31, 7)

 • kai eipen mwushV tw aarwn ti epoihsen soi o laoV outoV oti ephgageV ep' autouV amartian megalhn (Êxodo 32, 21)

 • nuni de badize katabhqi kai odhghson ton laon touton eiV ton topon on eipa soi idou o aggeloV mou proporeuetai pro proswpou sou h d' an hmera episkeptwmai epaxw ep' autouV thn amartian autwn (Êxodo 32, 34)

 • kai ginou etoimoV eiV to prwi kai anabhsh epi to oroV to sina kai sthsh moi ekei ep' akrou tou orouV (Êxodo 34, 2)

 • kai epoihsan duo aspidiskaV crusaV kai duo daktuliouV crusouV kai epeqhkan touV duo daktuliouV touV crusouV ep' amfoteraV taV arcaV tou logeiou (Êxodo 36, 23)

 • kai epeqhkan ta emplokia ek crusiou epi touV daktuliouV ep' amfoterwn twn merwn tou logeiou (Êxodo 36, 24)

 • kai epoihsan duo daktuliouV crusouV kai epeqhkan epi ta duo pterugia ep' akrou tou logeiou epi to akron tou opisqiou thV epwmidoV eswqen (Êxodo 36, 26)


“Caminhe sempre e somente no bem e dê, cada dia, um passo à frente na linha vertical, de baixo para cima.” São Padre Pio de Pietrelcina