Talált 1200 Eredmények: ep'

 • ekalesen de iakwb touV uiouV autou kai eipen sunacqhte ina anaggeilw umin ti apanthsei umin ep' escatwn twn hmerwn (Gênesis 49, 1)

 • eulogiaV patroV sou kai mhtroV sou uperiscusen ep' eulogiaiV orewn monimwn kai ep' eulogiaiV qinwn aenawn esontai epi kefalhn iwshf kai epi korufhV wn hghsato adelfwn (Gênesis 49, 26)

 • kai epipeswn iwshf epi to proswpon tou patroV autou eklausen ep' auton kai efilhsen auton (Gênesis 50, 1)

 • anesth de basileuV eteroV ep' aigupton oV ouk hdei ton iwshf (Êxodo 1, 8)

 • kai emastigwqhsan oi grammateiV tou genouV twn uiwn israhl oi katastaqenteV ep' autouV upo twn epistatwn tou faraw legonteV dia ti ou sunetelesate taV suntaxeiV umwn thV plinqeiaV kaqaper ecqeV kai trithn hmeran kai to thV shmeron (Êxodo 5, 14)

 • kai esthsa thn diaqhkhn mou proV autouV wste dounai autoiV thn ghn twn cananaiwn thn ghn hn parwkhkasin en h kai parwkhsan ep' authV (Êxodo 6, 4)

 • kai ouk eisakousetai umwn faraw kai epibalw thn ceira mou ep' aigupton kai exaxw sun dunamei mou ton laon mou touV uiouV israhl ek ghV aiguptou sun ekdikhsei megalh (Êxodo 7, 4)

 • kai gnwsontai panteV oi aiguptioi oti egw eimi kurioV ekteinwn thn ceira ep' aigupton kai exaxw touV uiouV israhl ek mesou autwn (Êxodo 7, 5)

 • ean de mh boulh exaposteilai ton laon mou idou egw epapostellw epi se kai epi touV qerapontaV sou kai epi ton laon sou kai epi touV oikouV umwn kunomuian kai plhsqhsontai ai oikiai twn aiguptiwn thV kunomuihV kai eiV thn ghn ef' hV eisin ep' authV (Êxodo 8, 17)

 • kai paradoxasw en th hmera ekeinh thn ghn gesem ef' hV o laoV mou epestin ep' authV ef' hV ouk estai ekei h kunomuia ina eidhV oti egw eimi kurioV o kurioV pashV thV ghV (Êxodo 8, 18)

 • nun oun kataspeuson sunagagein ta kthnh sou kai osa soi estin en tw pediw panteV gar oi anqrwpoi kai ta kthnh osa an eureqh en tw pediw kai mh eiselqh eiV oikian pesh de ep' auta h calaza teleuthsei (Êxodo 9, 19)

 • hn de h calaza kai to pur flogizon en th calazh h de calaza pollh sfodra sfodra htiV toiauth ou gegonen en aiguptw af' ou gegenhtai ep' authV eqnoV (Êxodo 9, 24)


“Quando a videira se separa da estaca que a sustenta, cai, e ao ficar na terra apodrece com todos os cachos que possui. Alerta, portanto, o demônio não dorme!” São Padre Pio de Pietrelcina