Talált 3101 Eredmények: eipen

 • eipen de abraam proV ton qeon ismahl outoV zhtw enantion sou (Gênesis 17, 18)

 • eipen de o qeoV tw abraam nai idou sarra h gunh sou texetai soi uion kai kaleseiV to onoma autou isaak kai sthsw thn diaqhkhn mou proV auton eiV diaqhkhn aiwnion kai tw spermati autou met' auton (Gênesis 17, 19)

 • kai eipen kurie ei ara euron carin enantion sou mh parelqhV ton paida sou (Gênesis 18, 3)

 • kai espeusen abraam epi thn skhnhn proV sarran kai eipen auth speuson kai furason tria metra semidalewV kai poihson egkrufiaV (Gênesis 18, 6)

 • eipen de proV auton pou sarra h gunh sou o de apokriqeiV eipen idou en th skhnh (Gênesis 18, 9)

 • eipen de epanastrefwn hxw proV se kata ton kairon touton eiV wraV kai exei uion sarra h gunh sou sarra de hkousen proV th qura thV skhnhV ousa opisqen autou (Gênesis 18, 10)

 • kai eipen kurioV proV abraam ti oti egelasen sarra en eauth legousa ara ge alhqwV texomai egw de geghraka (Gênesis 18, 13)

 • hrnhsato de sarra legousa ouk egelasa efobhqh gar kai eipen ouci alla egelasaV (Gênesis 18, 15)

 • o de kurioV eipen mh kruyw egw apo abraam tou paidoV mou a egw poiw (Gênesis 18, 17)

 • eipen de kurioV kraugh sodomwn kai gomorraV peplhquntai kai ai amartiai autwn megalai sfodra (Gênesis 18, 20)

 • kai eggisaV abraam eipen mh sunapoleshV dikaion meta asebouV kai estai o dikaioV wV o asebhV (Gênesis 18, 23)

 • eipen de kurioV ean eurw en sodomoiV penthkonta dikaiouV en th polei afhsw panta ton topon di' autouV (Gênesis 18, 26)


“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina