Fondare 3101 Risultati per: eipen

 • eipen de abraam proV ton qeon ismahl outoV zhtw enantion sou (Gênesis 17, 18)

 • eipen de o qeoV tw abraam nai idou sarra h gunh sou texetai soi uion kai kaleseiV to onoma autou isaak kai sthsw thn diaqhkhn mou proV auton eiV diaqhkhn aiwnion kai tw spermati autou met' auton (Gênesis 17, 19)

 • kai eipen kurie ei ara euron carin enantion sou mh parelqhV ton paida sou (Gênesis 18, 3)

 • kai espeusen abraam epi thn skhnhn proV sarran kai eipen auth speuson kai furason tria metra semidalewV kai poihson egkrufiaV (Gênesis 18, 6)

 • eipen de proV auton pou sarra h gunh sou o de apokriqeiV eipen idou en th skhnh (Gênesis 18, 9)

 • eipen de epanastrefwn hxw proV se kata ton kairon touton eiV wraV kai exei uion sarra h gunh sou sarra de hkousen proV th qura thV skhnhV ousa opisqen autou (Gênesis 18, 10)

 • kai eipen kurioV proV abraam ti oti egelasen sarra en eauth legousa ara ge alhqwV texomai egw de geghraka (Gênesis 18, 13)

 • hrnhsato de sarra legousa ouk egelasa efobhqh gar kai eipen ouci alla egelasaV (Gênesis 18, 15)

 • o de kurioV eipen mh kruyw egw apo abraam tou paidoV mou a egw poiw (Gênesis 18, 17)

 • eipen de kurioV kraugh sodomwn kai gomorraV peplhquntai kai ai amartiai autwn megalai sfodra (Gênesis 18, 20)

 • kai eggisaV abraam eipen mh sunapoleshV dikaion meta asebouV kai estai o dikaioV wV o asebhV (Gênesis 18, 23)

 • eipen de kurioV ean eurw en sodomoiV penthkonta dikaiouV en th polei afhsw panta ton topon di' autouV (Gênesis 18, 26)


“Amar significa dar aos outros – especialmente a quem precisa e a quem sofre – o que de melhor temos em nós mesmos e de nós mesmos; e de dá-lo sorridentes e felizes, renunciando ao nosso egoísmo, à nossa alegria, ao nosso prazer e ao nosso orgulho”. São Padre Pio de Pietrelcina