Talált 481 Eredmények: Uper

 • egw de didwmi soi sikima exaireton uper touV adelfouV sou hn elabon ek ceiroV amorraiwn en macaira mou kai toxw (Gênesis 48, 22)

 • eipen de tw eqnei autou idou to genoV twn uiwn israhl mega plhqoV kai iscuei uper hmaV (Êxodo 1, 9)

 • ouk apoqanountai patereV uper teknwn kai uioi ouk apoqanountai uper paterwn ekastoV th eautou amartia apoqaneitai (Deuteronômio 24, 16)

 • tessarakonta mastigwsousin auton ou prosqhsousin ean de prosqwsin mastigwsai auton uper tautaV taV plhgaV pleiouV aschmonhsei o adelfoV sou enantion sou (Deuteronômio 25, 3)

 • kai estai soi o ouranoV o uper kefalhV sou calkouV kai h gh h upokatw sou sidhra (Deuteronômio 28, 23)

 • kai eisaxei se kurioV o qeoV sou eiV thn ghn hn eklhronomhsan oi patereV sou kai klhronomhseiV authn kai eu se poihsei kai pleonaston se poihsei uper touV pateraV sou (Deuteronômio 30, 5)

 • kai egeneto wV apeqnhsken o krithV kai apestreyan kai palin diefqeiran uper touV pateraV autwn poreuqhnai opisw qewn eterwn latreuein autoiV kai proskunein autoiV ouk aperriyan ta epithdeumata autwn kai ouk apesthsan apo thV odou autwn thV sklhraV (Juízes 2, 19)

 • wV epolemhsen o pathr mou uper umwn kai erriyen thn yuchn autou ex enantiaV kai exeilato umaV ek ceiroV madiam (Juízes 9, 17)

 • kai eipen samywn apoqanetw h yuch mou meta twn allofulwn kai eklinen en iscui kai epesen o oikoV epi touV satrapaV kai epi panta ton laon ton en autw kai egenonto oi teqnhkoteV ouV eqanatwsen samywn en tw qanatw autou pleiouV uper ouV eqanatwsen en th zwh autou (Juízes 16, 30)

 • mh autouV prosdexesqe ewV ou adrunqwsin h autoiV katasceqhsesqe tou mh genesqai andri mh dh qugatereV mou oti epikranqh moi uper umaV oti exhlqen en emoi ceir kuriou (Rute 1, 13)

 • kai eipen booV euloghmenh su tw kuriw qew qugater oti hgaqunaV to eleoV sou to escaton uper to prwton to mh poreuqhnai se opisw neaniwn eitoi ptwcoV eitoi plousioV (Rute 3, 10)

 • kai oti alhqwV agcisteuV egw eimi kai ge estin agcisteuV eggiwn uper eme (Rute 3, 12)


“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina